6.11.2009 klo 10:14
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen m

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Viestintämarkkinalain 128 §:n 2 momentin mukaan teleyrityksen on välittömästi ilmoitettava Viestintävirastolle mahdollisesta merkittävästä viasta tai häiriöstä viestintäverkossa tai viestintäpalvelussa. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että teleyrityksellä olisi velvollisuus ilmoittaa merkittävistä vioista ja häiriöistä viestintäverkossa ja viestintäpalvelussa myös suoraan palvelun käyttäjälle.

Viestintäverkkojen ja –palvelujen toimivuus on erittäin olennainen asia pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnassa, markkinoinnissa sekä sidosryhmäviestinnässä. Viestintäpalvelujen käyttö pk-sektorilla kasvaa entisestään muun muassa verkkokaupan lisääntymisen johdosta. Koska yritystoiminta edellyttää usein toimivia tietoliikenneyhteyksiä, uusi teleyhtiöille asetettava ilmoitusvelvollisuus auttaa yrityksiä sekä varautumaan huolto- ja muutostöiden aiheuttamiin palvelukatkoksiin että suhteuttamaan liiketoimintansa häiriötilanteisiin. Suomen Yrittäjät katsoo, että viestintämarkkinalaissa teleyrityksille asetettava uusi velvoite parantaa viestintäpalvelujen tilaajina olevien yritysten kokemaa palvelun laatua ja vaikuttaa positiivisesti varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksiin.

Katsomme kuitenkin, että koska ilmoitusvelvollisuus koskisi ainoastaan merkittäviä vikoja tai häiriöitä, on ilmoitusvelvollisuutta täsmennettävä viestintämarkkinalain 129 §:n 13 kohdan nojalla Viestintäviraston antamalla määräyksellä. Vian tai häiriön merkittävyyttä arvioitaessa ei tulisi rajata ilmoitusvelvollisuuden piirin ulkopuolelle niitä yrityksiä, jotka toimivat suhteellisen rajatulla, vian tai häiriön kohtaamalla alueella, sillä tietyillä alueilla Suomessa sijaitsevat yritykset eivät tosiasiallisesti pysty valitsemaan yritystoimintaa varten tarvittavien viestintäpalvelujen toimittajaa. Näin ollen teleyrityksellä ei tällaisilla alueilla juurikaan ole markkinapainetta ylläpitää ja kehittää asiakaspalvelun laatua. Katsomme myös, että ilmoitusvelvollisuuden täsmentäminen on tärkeää, koska sen laiminlyönnillä saattaa olla yhtenä tekijänä merkitystä arvioitaessa, onko viestintäpalvelun toimituksessa viestintämarkkinalain 67 d §:ssä tarkoitettu virhe.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies