21.2.2011 klo 14:29
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle pelastuslaiksi ja laiksi meripelastuslain 23 §:n muuttamisesta (HE 257/2010 vp) sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista

Eduskunnan hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa hallituksen esityksestä Eduskunnalle pelastuslaiksi. Esityksen mukaan väestönsuojan voimassaolevan rakentamisvelvollisuuden alaraja on osoittautunut teknisesti ja taloudellisesti epätarkoituksenmukaiseksi, minkä vuoksi rakentamisvelvoitteen perusteena olevia pinta-alamääriä esitetään korotettaviksi nykyisestä. Myös yleisten suojien sekä peruskorjattavien vanhojen rakennusten väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta luovuttaisiin ja vanhojen väestönsuojien kunnostamista vaatimusten mukaiseksi tehostettaisiin. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Yleistä väestönsuojien rakentamisvelvollisuudesta

Vaikka pelastuslain uudistamistyö väestönsuojien osalta on kehittymässä yrittäjien kannalta positiivisempaan suuntaan, haluamme korostaa, että väestönsuojasäädösten rakentamisvelvoitteesta tulisi luopua yritysten osalta kokonaan. Yksittäisille yrityksille ei tulisi sälyttää veronmaksun lisäksi yhteiskunnalle kuuluvia kustannuksia, jotka eivät liity yritystoiminnan harjoittamiseen. Ne uhkakuvat, joihin väestönsuojilla varaudutaan, eivät johdu yritysten toiminnasta. Rakennuskustannukset väestönsuojien osalta ovat varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuttomia, mikä on osaltaan jarruttanut yritysten mahdollisuuksia rakentaa muun muassa uusia teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksia.

Pidämme perustellumpana vaihtoehtona, että julkisyhteisölle asetetaan velvollisuus rakentaa teollisuusalueille yhteissuojia sekä alueellisia kalliosuojia, jos se riskiarvioon ja alueella jo olemassa olevien suojien määriin suhteutettuna katsotaan olevan tarpeellista. Tällöin vältyttäisiin lukuisten pienten väestönsuojien rakentamiselta, mikä olisi kustannustehokkuuden kannalta järkevää. Näin väestönsuojasäännökset eivät myöskään vaikuttaisi rajoittavasti yrittäjien toimitilojen rakentamiseen.

Huomautamme, että useissa muissa maissa väestönsuojien rakentamista on vähennetty tai siitä on luovuttu kokonaan. Onkin tärkeää, että seuraava hallitus laatiessaan turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa ottaisi uudelleen arvioitavaksi väestönsuojien rakentamisen tarpeellisuuden ja toteuttamistavan.

Väestönsuojan rakentamisvelvollisuuden alaraja

Mikäli rakentamisvelvoitteesta ei yritysten osalta luovuta, tulee väestönsuojan rakentamisvelvoiteneliörajoja nostaa esitettyjä pinta-alamääriä suuremmiksi. Yleinen väestönsuojien rakentamisvelvoite nostaa rakentamiskustannuksia useita prosentteja rakentamisen kokonaiskustannuksista (HS 3.11.2010: 3 – 5 %), mikä tarkoittaa nykyisin voimassa olevan velvoitteen neliörajan kohdalla noin 60 000 euron lisälaskua. Jos neliörajoja ei nostettaisi, rakennuskustannukset väestönsuojien osalta nousisivat edelleen varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta kohtuuttomiksi, mikä jarruttaa yritysten mahdollisuuksia rakentaa uusia liiketiloja sekä teollisuus-, tuotanto- ja varastohalleja.

Esitämme, että

– teollisuus-, tuotanto-, varasto ja kokoontumisrakennusten osalta raja määritellään suuremmaksi kuin 2000 neliömetriä. Hallituksen esityksessä esitetty 1500 neliömetrin raja on varsin alhainen suhteutettuna tällaisten rakennusten käyttötarkoitukseen.

– Muiden rakennusten osalta rakentamisvelvoiteraja tulee nostaa ehdotetun 1200 neliömetrin sijasta suuremmaksi kuin 1500 neliömetriin.

Tietyissä tilanteissa väestönsuojan rakentamista koskevat säännökset voivat johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen, minkä vuoksi aluehallintovirastolla on toimivalta yksittäistapauksessa myöntää vapautuksen väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta. Syyn on oltava joko tavanomaista huomattavampien kustannusten aiheutuminen tai muu erityisen painava seikka. Ehdotamme, että erityisen painavana syynä ja helpotusten myöntämisperusteena väestönsuojarakentamisessa on pidettävä jo tilanteita, joissa väestönsuojan kustannukset ylittäisivät 2 % rakennushankkeen kokonaiskustannuksista.

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi väestönsuojista

Valmisteilla olevan pelastuslain 74 §:n nojalla asetuksella annettaisiin tarkempia määräyksiä väestönsuojan koosta, rakenteista ja sijainnista. Asetusluonnoksessa on positiivista, että aikaisemmin säädetystä poiketen myös myymälärakennuksia koskevaa väestönsuojan kokovaatimusta ollaan laskemassa yhteen prosenttiin kerrosalasta. Sen sijaan suojatilan yleisen vähimmäiskoon nostaminen nykyisestä 12 neliömetristä 20 neliömetriin ei voida pitää kannatettavana ehdotuksena, koska se nostaisi suojien rakentamisen kustannuksia entisestään. Huomautamme lisäksi, että asetusluonnoksen neliörajojen alapäässä suojien koot ovat todellisuudessa suurempia kuin kaksi tai yksi prosenttia rakennuksen kerrosalasta.

Asetusluonnoksessa ehdotetaan, että väestönsuoja saadaan sijoittaa pääsääntöisesti enintään 250 metrin päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan. Toteamme, että voimassa olevasta asetuksesta poiketen ehdotetussa säännöksessä ei otettaisi enää huomioon rakennuskohteiden alueellista sijaintia, alueella tapahtuvan toiminnan luonnetta tai asukastiheyttä. Määräys yhdestä yhteisestä suojan sijoittamisvälimatkasta on harvaan asutuille alueille sijoittuville yrityksille epäedullinen suhteessa taajama-alueiden rakennuksiin, koska välimatkat maaseudulla ovat tyypillisesti pitempiä. Lisäksi suojan tarpeen haja-asutusalueilla voidaan arvioida olevan olematon tai erittäin vähäinen.

Suomen Yrittäjät ry

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies