10.11.2009 klo 10:47
Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 224/2009 vp)

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa.

Tapaturmavakuutuslain 18 a § 1 momentin mukaan haittarahaa suoritetaan työntekijälle, joka ei saa päivärahaa ja jolle aiheutuu tapaturmasta johtuvasta vammasta tai sairaudesta tai ammattitaudista pysyvää yleistä haittaa. Haittaraha on korvaus niistä vaikeuksista, jotka tapaturman seurauksena syntyneestä vammasta tai sairaudesta voi vahingoittuneelle aiheutua muussa kuin ansiotoiminnassa esimerkiksi perhe-elämässä, virkistys- ja harrastustoiminnassa tai osallistumisessa yhteiskuntaelämään. Yleistä haittaa pidetään pysyvänä, kun vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapaturmavakuutuslain työtapaturmavakuutuksen haittarahaa koskevia säännöksiä niin, että lakiin kirjattaisiin nykyistä tarkemmin haittarahakorvauksen myöntämisen ja suuruuteen vaikuttavat edellytykset. Haittarahakorvauksen perusteena olevan pysyvän haitan käsitettä selkeytettäisiin ja lakiin kirjattaisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin keskeiset perusteet, joilla työtapaturmien aiheuttamien vammojen ja sairauksien aiheuttama yleinen haitta arvioitaisiin. Haittaluokituksien yksityiskohtaisemmat säännökset siitä, kuinka eri vammojen ja sairauksien aiheuttama yleinen haitta suhteutetaan toisiinsa, ehdotetaan annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina. Ehdotetut muutokset selkeyttävät nykytilannetta ja takaavat paremmin haittarahaa koskevien päätösten yhdenmukaisuuden.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö