25.11.2010 klo 12:23
Lausunto

Hallituksen esitys HE 216/2010 Eduskunnalle postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa otsikkoasiassa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi postilaki, jolla korvattaisiin voimassa oleva postipalvelulaki ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säännökset. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kumottavaksi haja-asutusalueiden postinjakelun turvaamiseksi perittävästä maksusta annettu laki. Lakiesityksellä on tarkoitus saattaa EU:n kolmas postidirektiivi (2008/6/EY) sekä Maailman postiliiton (UPU) viimeisimmät sopimusmuutokset kansallisesti voimaan. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Postimarkkinoiden avaaminen kilpailulle

Suomen Yrittäjät pitää postilainsäädännön uudistamista tavoitteiltaan tarpeellisena ja oikeansuuntaisena. Posti- ja jakelupalveluiden markkinoita on avattava kilpailun esteitä poistamalla, ja toimialalla tulee olla aitoja mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja yrittäjävetoiseen kasvuun. Avoin kilpailu hyödyttää yleensä myös palvelun käyttäjiä markkinahintaisten ja laadukkaiden palvelujen muodossa. Toisaalta sellaisille osamarkkinoille, kuten haja-asutusalueille, joille ei kannattamattomuusnäkökohtien vuoksi synny kilpailua, voi markkinoiden avautuminen synnyttää tosiasiassa hintojen nostopainetta ja palvelujen karsimista.

On kuitenkin mahdotonta arvioida johtaako laki esitetyssä muodossaan markkinoiden jo aiemmin nähtyä merkittävämpään kehittymiseen ja avautumiseen. Esimerkiksi lakiesityksessä ei ehdotetussa muodossa taata Itellan kilpailijoille pääsyä taloyhtiöiden suljettuihin rappukäytäviin sijoitettuihin postilokeroihin, vaikka postidirektiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan myös tällaiset kilpailun esteet. Ongelma voitaisiin välttää asettamalla esimerkiksi kiinteistön haltijalle tietynlainen myötävaikutusvelvollisuus asian suhteen.

Uusien yritysten tuloa postimarkkinoille edistetään karsimalla postiyritysten velvollisuuksia nykyisestä. Tällä pyritään madaltamaan alalla tulon kynnystä. Markkinoiden kasvavan avautumisen rinnalla tulee kuitenkin varmistaa riittävät edellytykset yleispalveluvelvoitteen puitteissa tuotettuihin postipalveluihin. Postipalveluista riippuvaisen yrittäjätoiminnan kannalta on välttämätöntä, että palvelut ovat turvattu riittävän laadukkaina ja hinnaltaan kilpailukykyisinä myös harvemmin asutuilla alueilla ja syrjäseuduilla. Edellä esitetyistä syistä johtuen olisikin tärkeää, että posti- ja jakelutoimialan kehittymistä seurattaisiin tavallista aktiivisemmin lain voimaantulon jälkeen.

Yritysten postipalvelujen laatu ja saatavuus taattava

Postipalvelulain 5 §:ssä on määritelty yleispalvelun laatustandardit. Voimassa olevan säännöksen mukaan yleispalveluun kuuluvat, seuraavana työpäivänä jaettaviksi tarkoitetut kotimaan kirjelähetykset on jaettava siten, että lähetyksistä vähintään 85 prosenttia on perillä seuraavana työpäivänä ja vähintään 98 prosenttia viimeistään toisena työpäivänä. Lakiesityksen 19 §:ssä laatustandardi ehdotetaan asetettavaksi kulkunopeudeltaan hitaammalle kirjeelle (uusi ehdotettu yleispalvelun vakiokirje), mikä ei perustu postidirektiivin asettamaan velvollisuuteen.

Pienet yritykset ovat yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten suuria käyttäjiä, joiden liiketoiminnalle nopeat ja laadukkaat postipalvelut ovat edelleen erittäin tärkeitä. Pienet ja keskisuuret yritykset käyttävät nopeita 1. luokan kirjelähetyksiä esimerkiksi tarjousasiakirjojen välittämiseen, ja yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten perillemenoajalla on suuri merkitys asiakaspalvelun sujuvuuden ja toiminnan organisoinnin kannalta. Käytännössä laatustandardin asettaminen kulkunopeudeltaan hitaammalle kirjeelle johtaisi siihen, että yritysten lähetykset on jätettävä kuljetettaviksi päivää aikaisemmin kuin nykyään, jos lähetyksen perillemenoajasta halutaan saada laissa säädetty takuu. Postin kulkunopeuden hidastuminen ja epävarmuus lähetysten perillemenoajoista ovat ongelmallisia erityisesti suhteessa laskujen erääntymisaikoihin sekä yksittäisten lähetysten perillemenon viivästymisestä aiheutuviin ongelmiin.

Voimassa olevassa postipalvelulaissa säädetään, että yleispalvelun tarjoajan on pidettävä jokaisessa kunnassa vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste, ja kirjelähetyksiä on voitava jättää kohtuullisen matkan päässä sijaitsevaan keräilypisteeseen. Nyt käsillä olevan lakiesityksessä toimipisteitä koskevaa säännöstä muutettaisiin siten, että yleispalvelun tarjoajan toimipisteet tulee sijoittaa niin, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan (ehdotettu 16 §). Haluan huomauttaa, että säännöksessä ei oteta huomioon yritysten toimipaikkojen etäisyyttä yleispalvelun tarjoajan toimipisteeseen. Esityksessä ei myöskään ole selvitetty sitä, miten ehdotettu muutos vaikuttaa asiamiespostien yritystoimintaan. Nämä tärkeät näkökohdat tulisi selvittää ja korjata.

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies