14.5.2008 klo 14:45
Lausunto

Hallituksen esitys (HE 25/2008 vp) laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan Lakivaliokunta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki korvaisi voimassa olevan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoittamiseen.

Lain piiriin tulisivat uusina muun muassa omaisuudenhoito- ja yrityspalveluiden tarjoajat sekä liike- tai ammattitoimintana pääasiallisesti veroneuvontapalveluita tarjoavat. Uusina ilmoitusvelvollisina lakia sovellettaisiin myös liike- ja ammattitoimintana tavaroita myyviin ja välittäviin siltä osin kuin maksu vastaanotetaan käteisenä yhtenä vähintään 15 000 euron suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina, jotka ovat yhteensä vähintään 15 000 euroa.

Harmaan talouden, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa on pidettävä hyvin tärkeänä asiana myös elinkeinotoiminnan kannalta. Reilun ja tasapuolisen toiminnan edellytykset on turvattava.

Edellä mainitut laajennukset tuovat kuitenkin merkittävän joukon uusia ilmoitusvelvollisia. Tulee varautua siihen, että uuden velvoitteen tiedostaminen tulee viemään aikaa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon uusien ilmoitusvelvollisten – varsinkin pienten toimijoiden – mahdollisuudet toteuttaa riskiperusteista arviointia ja asiakassuhteiden jatkuvaa seuraamista esim. atk-järjestelmien avulla. Tässä on hyvä mahdollisuus ottaa huomioon pienempien yritysten suhteellisesti raskaampi hallinnollinen taakka.

Yrityspalveluita tarjoavien rekisteröintivelvollisuus tulee pyrkiä rajaamaan laissa ja sen perusteluissa mahdollisimman selkeästi, koska kyse on puuttumisesta perustuslaissa turvattuun elinkeinonharjoittamisen vapauteen. Säädettävästä laista pitää käydä selkeästi ilmi, ketkä ovat rekisteröitymisvelvollisia. Käsiteltävänä olevassa lakiesityksessä tämä määrittely on jätetty tekemättä.

Lakiesityksen perusteluissa on mainittu vain valmisyhtiöiden kauppa. Lakiesityksestä tulee käydä ilmi, onko rekisteröitymisvelvoite olemassa muissakin tilanteissa – esim. jos yrittäjää avustetaan vain yrityksen perustamisasiakirjojen laatimisessa. Rekisteröintivelvollisuuden syntyminen pelkästä neuvontapalvelusta ei liene perusteltua.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hietala
ekonomisti