9.12.2014 klo 10:59
Lausunto

Hallituksen esitys HE 254/2014 vp tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunta
Talousvaliokunta

Uudistuksen tausta

Tilintarkastajajärjestelmä jakaantuu nykyisten säännösten mukaan yksi-tyisen ja julkisen sektorin tilintarkastajiin. Tilintarkastajaluokkia on kolme, yksityisellä sektorilla HTM ja KHT sekä julkisella sektorilla JHTT -tilintarkastajaluokka. Tilitarkastusyhteisöluokkia on myös kolme HTM, KHT ja JHTT –yhteisöt.

Tilitarkastajien valvonta on myös jakaantunut tilintarkastajajärjestelmien mukaisesti kahteen eri valvontamenettelyyn.

Tutkintojärjestelmien yhdistäminen

Hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus yksityisen ja julkisen sektorin tutkintojärjestelmien yhdistämisestä on kannatettava uudistus. Kaikilla tilintarkastajille tulisi jatkossa olemaan sama perustutkinto. Perustutkinnon jälkeen tilintarkastaja voisi täydentää tutkintoaan erikoistumalla yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin sekä julkishallinnon ja –talouden tilintarkastuksiin. Tutkintojärjestelmien yhdistäminen tulee lisäämään tilintarkastajien toimintaedellytyksiä, kun myös julkisen sektorin tilintarkastajilla olisi kelpoisuus tarkastaa yksityisen sektorin yrityksiä. Uudistus todennäköisesti myös lisää tilintarkastajien saatavuutta isojen talouskeskusten ulkopuolella, jolloin yritysten mahdollisuudet tilintarkastajan valintaan paranevat.

Tilintarkastajien valvonta

Tilintarkastajien valvonta on nykyisessä järjestelmässä jakaantunut yksityisen sektorin ja julkisen sektorin omiin valvontajärjestelmiin. Valvonnan keskittäminen yhdelle valvojalle on tutkinnonuudistuksen yhteydessä perusteltua. Keskittäminen lisää tilintarkastajien yhdenmukaista kohtelua ja edistää yhtenevän ratkaisukäytännön muodostumista. Koska tilintarkastuslaissa on valvojalle annettu mahdollisuus uhkasakon määräämiseen ja myös EU:n tilintarkastusasetuksessa edellytetään taloudellisten sanktioiden käyttöönottoa, on perusteltua, että valvonta järjestetään virkakoneiston osana.

Valvonnan sijaintipaikka

Hallituksen esityksessä valvonnan sijaintipaikaksi esitetään Patentti- ja rekisterihallitusta. Tehtävä on Patentti- ja rekisterihallitukselle uusi. Vaikutusarviossa esitetään tavoitteeksi, että valvonnan jatkuvuus ja osaamisen säilyminen taataan siirtymävaiheessa. Tämä toteutettaisiin hyödyntämällä sekä TILA:n sihteeristön että JHTT –lautakunnan osaaminen ja hyvät käytännöt. Lisäksi Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan sihteeristön siirtyminen toimivana kokonaisuutena Patentti- ja rekisterihallitukseen varmistaisi valvontayksikön osaamisen.

Muutoksenhaku

Tilintarkastusvalvonnan ja tilintarkastuslautakunnan tekemistä muutoksenhakukelpoista päätöksistä tulisi jatkossa ensimmäisenä oikeusasteena olemaan Helsingin hallinto-oikeus. Muutoksenhakutie olisi kaikille tilintarkastajille yhteinen ja se lisäisi yhtenäistä oikeuskäytäntöä. Samalla ehdotetaan JHTT –laissa jo aiemmin olleen oikaisuvaatimusjärjestelmän ottamista tilintarkastuslakiin. Oikaisuvaatimuksen käyttö todennäköisesti vähentäisi valituksia hallinto-oikeuteen, jolloin sen työmäärä ei sanottavasti lisääntyisi.

Tilintarkastuksen sisältöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus

Lakiehdotuksen 3 luvussa on uusi 4 §, joka koskee tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuutta säännösten tai määräysten vastaisesta menettelystä. Tämän säännöksen osalta uudistan lainsäädäntöasiain päällikkö Janne Makkulan 7.11.2014 talousvaliokunnalle antamassa lausunnossa lausutun.

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies
Suomen Yrittäjät ry