8.11.2010 klo 08:38
Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi Tekes –teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Yleistä

Ehdotettujen uudistuksen tavoitteeksi on asetettu keventää Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen rahoittamissa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan liittyvissä hankkeissa pienille ja keskisuurille yrityksille asetettuja velvollisuuksia hankinnan kilpailuttamisessa. Uudistusten toteuttamiseksi ehdotetaan muutoksia hankintalainsäädäntöön ja Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskusta koskeviin säännöksiin.

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan yritys tai muu yksityinen taho, joka saa hankinnan toteuttamiseen julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta, joutuu kilpailuttamaan sen hankintalain mukaan.

Kevennetty kilpailutusmenettely ja sen käyttöala

Hallituksen esitykseen sisältyy muutosehdotus julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:ään. Ehdotuksen mukaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen pienille ja keskisuurille yrityksille tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan myöntämällä rahoituksella tehtävästä hankinnasta säädetään kehittämiskeskuksesta annetussa laissa. Kehittämiskeskuksesta annetun lain 9 a §:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan pk –yritykseen, joka saa edellä mainittua rahoitusta, ei sovelleta julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n 1 momentin 5 kohtaa, kun hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, ja alittaa EU –kynnysarvon.

Esitettyjen muutosten tavoitteena on, että Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus voisi kilpailuttaa tavara- ja palveluhankinnat niiden pk –yritysten puolesta, jotka saavat kehittämiskeskukselta rahoitusta tutkimus- kehittämis- tai innovaatiotoimintaan liittyvään hankintaan yli puolet hankkeen arvosta. Kilpailutus tapahtuisi tällöin soveltaen hankintalaista eroavaa kevennettyä menettelyä, jossa noudatettaisiin yleisiä periaatteita tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta, syrjimättömyydestä ja avoimuudesta. Näin suoritettuun hankintaan ei sovellettaisi hankintalakia, eikä sen muutoksenhakusäännöksiä.

Hankintalain mukaisen kilpailutuksen toteuttaminen on yritykselle usein haastava tehtävä. Mahdollisuus toteuttaa kilpailutus hankintalain säännösten sijasta kevennettynä kilpailutuksena, on yrityksen kannalta sinänsä hyvä uudistus. Lakiesityksessä ei kuitenkaan selvästi ilmaista, onko yrityksen mahdollista soveltaa kevennettyä kilpailutusmenettelyä myös silloin, kun se haluaa kilpailuttaa hankinnan itse. Mikäli näin ei ole, johtaa se yrityksen kannalta epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen erityisesti siinä tilanteessa, että yrityksellä on jo ennalta tiedossaan sopivia ehdokkaita hankkeen toteutukseen. Rahoituksen saajalla tulee säilyä mahdollisuus valita hankkeen toteuttaja, eikä uudistus saa johtaa siihen, että yritys valitsee kehittämiskeskuksen kilpailuttaman toteuttajan vain sen vuoksi, että kokee hankintalain velvoitteet liian raskaina.

Hankintalakiin ehdotetun muutoksen mukaan Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen myöntämällä rahoituksella tehtävästä hankinnasta säädetään Tekes –teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa. Tässä laissa on kuitenkin rajattu uusi hankintamenettely alle hankintalain 16 §:ssä mainitun EU:n kynnysarvojen oleviin hankkeisiin. Epäselväksi jää, miten tulee kilpailuttaa ne hankinnat, jotka ylittävät EU:n kynnysarvon. Olisi ehkä tarpeen lisätä selventävä säännös siitä, onko niihin sovellettava hankintalakia vai voidaanko nekin kilpailuttaa uuden kevennetyn menettelyn mukaisesti.

Hankintalain 16 §:ssä mainittu EU:n hankinnan kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoissa on muulle kuin valtion yksikölle 193 000 euroa. Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen rahoituspäätöksiä, joihin uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa, oli vuonna 2009 noin 200 kappaletta ja niihin myönnetty rahoitus yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Hankkeiden kokonaisarvo, kun tuen saajan osuus huomioidaan, oli siten yli 40 miljoonaa euroa. Kehittämiskeskuksen kilpailuttaessa yksittäiseen rahoituspäätökseen liittyvän hankinnan, sen arvo jäänee alle EU kynnysarvon, mutta mikäli tavaran tai palvelun tarjoajat kilpailutetaan useampaa hankintaa varten yhdessä, on todennäköistä, että EU:n kynnysarvo ylittyy.

Muuta

Siltä osin, kuin hallituksen esitykseen sisältyy Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tehtäviin liittyviä muita uudistuksia ei taholtamme ole lausuttavaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies