5.12.2003 klo 09:23
Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, koulutusrahastosta ann

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Suomen Yrittäjät esittää otsikossa mainitussa asiassa lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi tiettyjä hallintolain ja kielilain edellyttämiä muutoksia työttömyysturvalakiin, työttömyyskassalakiin, aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin ja koulutusrahastosta annettuun lakiin. Lisäksi työttömyysturvalakiin ehdotetaan tehtäväksi tiettyjä tarkennuksia koulutuspäivärahan myöntämisen edellytyksiin.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esityksen sisältöön. Hallintolain voimaantulon aiheuttamat muutokset ja täsmennykset ovat kannatettavia.

Työttömyysturvalain 10:2 §:ssä säädetään koulutuspäivärahan työvoimapoliittisista edellytyksistä. Koulutuspäivärahan saamisen edellytyksenä on, että henkilö on koulutuksen aloittaessaan työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen mukaan koulutuspäivärahan saamisen edellytyksiä tarkennettaisiin siten, että henkilöllä ei olisi oikeutta koulutuspäivärahaan siltä ajalta, jonka hän työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään, kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan tai jolta ajalta hän saa opintotukea. Tämän tarkennuksen voidaan katsoa olevan teknisluontoinen ja vastaavan nykyistä oikeustilaa.

Merja Berglund
Työmarkkina-asiamies
Suomen Yrittäjät