18.5.2022 klo 15:38
Lausunto

Hallituksen esitys laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta.

Suomen Yrittäjät pitää kuljetusyritysten määräaikaista polttoainetukea tärkeänä ja kannatettavana toimena. Kuljetusalan yritykset ovat kärsineet voimakkaasti dieselin nopeasta ja rajusta hinnannoususta. Monet alan yritykset ovat konkurssin uhassa. Suunniteltuja investointeja mm. uudempaan ja puhtaampaan kalustoon on jouduttu lykkäämään yritysten taloustilanteen heikennyttyä merkittävästi. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, kuljetusalan toimintaedellytysten turvaaminen on tärkeää maan huoltovarmuudelle. Maantiekuljetusala on myös merkittävä työllistäjä ja yrityksen vaikea taloustilanne uhkaa lukuisia työpaikkoja.

Kuljetusalan yritysten yhdenvertaisuus tuen jakamisessa

Suomen Yrittäjien mielestä on tärkeää, että laki olisi kuljetusalan toimijoiden näkökulmasta tasavertainen riippumatta siitä, kuuluuko yritys esityksessä listattuihin toimialoihin vai ei. On olennaista, että tarvittaessa muutkin kuin 2§ 2 momentissa lueteltujen toimialojen kuljetusyritykset voivat tosiasiassa osoittaa toimintansa kuljetusalalla. Nyt esimerkiksi jätekuljetuksia ei ole sisällytetty listattuihin toimialoihin, vaikka polttoaineiden hinnannousu on kiistatta vaikuttanut voimakkaasti toimialan polttoainekustannuksiin. TOL-luokitus ei saa eikä voi olla hyvin toimivan polttoainetuen saannin kriteeri.

Lisäksi pidämme yritysten yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallisena, että tuen saamisen ehtona on liikennelupa. Dieselin nopea kallistuminen on vaikuttanut kuljetustoimintaa raskaalla kalustolla harjoittaviin yrityksiin aivan samalla tavalla riippumatta siitä, onko yrityksellä liikennelupa vai ei. Muun muassa työkone-, haketus-, turve- ja maarakennusyrityksillä on raskasta kuorma-autokalustoa. Dieseliä polttoaineena käytetään näissä yrityksissä ainoastaan kuljettamisessa – ei siis työkoneissa, joihin käytetään kevyttä polttoöljyä – joten ehdotetun mukainen ainoastaan dieselin kustannuksia kompensoiva polttoainetuki kohdistuisi näiden yritysten harjoittamiin raskaisiin kuljetuksiin.

Lisäksi pidämme perusteltuna sitä, että rekisteröityminen tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla tekisi yrityksestä liikenneluvan kaltaisesti tukikelpoisen. Tällä varmistettaisiin se, että pakettiautokuljetuksia tekevät kuljetusyritykset olisivat tasapuolisesti tukikelpoisia.

Nostamme vielä esille, että tuen kohdistaminen ainoastaan dieselpolttoaineeseen on yritysten yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmallinen ja voisi nousta ongelmaksi esityksen laillisuusvalvonnassa. Vaikka valtaosa ammattimaisesta kuljetustoiminnasta tehdään dieselkäyttöisillä ajoneuvoilla, on toimialalla myös bensiini-, kaasu- ja sähkökäyttöisiä ajoneuvoja. Bensiinin ja kaasun hinta on noussut rajusti, kuten dieselinkin. Yritysten yhdenvertaisuuden valmistamiseksi myös muiden voimakkaasti kallistuneiden liikennepolttoaineiden tulisi sisältyä esitykseen vastaavin laskelmin.

Tuen alaraja

Suomen Yrittäjien mielestä 500 euroa on relevantti alaraja maksettavalle tukisummalle. Tätä pienempien tukisummien maksaminen ei ole järkevää ottaen huomioon tukihakemuksen valmisteluun ja käsittelyyn sekä yrityksessä että viranomaisella kuluvan resurssin.

Yritysten mahdollisuudet siirtää polttoainehintojen nousu hinnoitteluun

Hallituksen esityksen mukaan kuljetusyritysten polttoainetuki ei koske taksiliikennettä. Tätä perustellaan esityksessä sillä, että taksimatkan hinta sovitaan asiakkaan kanssa, jolloin kasvaneet kustannukset voidaan siirtää välittömästi taksimatkan hintaan. Suomen Yrittäjät haluaa kiinnittää huomiota siihen, että tämä perustelu taksiliikenteen ulos jättämiselle polttoainetuen piiristä ei ole paikkansapitävä.

Taksialan liikevaihdosta merkittävä osa, arviolta kolmasosa, perustuu yhteiskunnan ostamaan liikenteeseen, jossa taksiyritysten saamat korvaukset pysyvät samana koko sopimuskauden ajan. Sopimusperustaiseen liikenteeseen lukeutuvat mm. Kela-taksit, koulukyydit ja kuntien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakiin perustuvat taksikuljetukset. Lisäksi taksiyritykset ajavat yritysten sopimusliikennettä, esimerkiksi lehtien varhaisjakelua. Erityisesti harvaan asutuilla seuduilla, joissa yksityishenkilöiden taksipalvelukysyntää on vähemmän, taksiyritysten liikevaihdosta hyvin merkittävä osa tulee sopimusliikenteestä. Näillä taksiyrityksillä ei ole mitään mahdollisuutta siirtää polttoaineen hinnan nousua hinnoitteluunsa.

Esitysluonnoksen arvio siitä, miten dieselin hinnannousu on mahdollista siirtää kuljetusyrityksen hinnoitteluun, on huomattavan ylioptimistinen myös raskaiden kuljetusten osalta. SKAL:n tuoreen kuljetusbarometrin mukaan kolmanneksella kuljetusyrityksiä ei ole käytössä polttoaineklausuuleja. Siten voidaan olettaa polttoaineen hinnannousun siirtyvän kuljetusyritysten sopimushintoihin hitaasti. Ja vaikka polttoaineklausuuli olisikin, vaikuttaa se ko. barometrin mukaan kuljetusmaksuun 56 prosentilla vasta yli kuukauden viiveellä tarkoittaen käytännössä sitä, että muutos näkyy vasta dieselin hinnan nousua seuraavan kuukauden jälkeisenä kuukautena.

Tuen hakeminen

Esityksen mukaan tuki olisi haettavissa vasta marraskuun 2022 aikana. Aikataulu on merkittävän hidas, sillä kuljetusalalla on lukuisia hyvin vaikeassa tilanteessa olevia yrityksiä. Näille vasta vuoden lopulla maksettava tuki voi tulla liian myöhään. Ministeriön tulisi huolehtia siitä, että haku ja tuen maksatus voidaan käynnistää pikaisesti lain hyväksymisen jälkeen. Tarvittaessa Valtiokonttorille tulee osoittaa lisäresursseja tehtävästä suoriutumiseksi.

Suomen Yrittäjät

Emma-Stina Vehmanen
liikennepoliittinen asiantuntija