20.1.2015 klo 15:49
Lausunto

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia. Esityksellä mahdollistettaisiin vientitakuun myöntäminen ulkomaiselle ostajalle myönnetyn vientiluoton jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Lisäksi ehdotetaan, että vientitakuu voitaisiin myöntää vientitakuulain mukaisten kotimaahan suuntautuvien investointien jälleenrahoitukseen.

Keskeiset huomiot

Lähtökohtaisesti yritystukipolitiikalla kilpaileminen ei ole pienen valtion etujen mukaista. Pienen valtion taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja siksi olisi tärkeämpää pyrkiä rajoittamaan Euroopan unionissa ja laajemminkin mahdollisuuksia käyttää erilaisia suurten yritysten yritystuki-instrumentteja.

Uudet säännökset mahdollistaisivat erillisen takuun myöntämisen vientitakuulain tarkoittamaan vientikauppaan ja vientitakuulain tarkoittamalle vientiä edistäville kotimaahan suuntautuville investoinnille myönnetyn luoton jälleenrahoituksen järjestämiseksi. Jälleenrahoitustakuun tarve liittyy siihen, että Suomessa toimivilla vientiyrityksillä on vastaavat rahoitusmahdollisuudet käytössään kuin kilpailijamaiden yrityksillä.

Luonnoksessa olevan vertailun perusteella jälleenrahoitustakuuta vastaava tuote on otettu käyttöön useissa Suomen kilpailijamaissa. Tällä perusteella voitaneen yhtyä siihen, että esityksellä pyritään saattamaan Suomalaiset yritykset tasavertaisempaan asemaan ulkomaisten kilpailijoidensa kanssa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti