4.10.2009 klo 12:42
Lausunto

Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi (HE 133/2009)

Eduskunnan valtionvarainvaliokunta
Verojaosto

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Matkakustannusten vähentäminen

Hallitus esittää TVL 93 §:ään uutta 5-momenttia, jonka mukaan liikkeen- tai ammatinharjoittaja, elinkeinoyhtymän ja muun yhtymän osakas sekä osakeyhtiön ja muun yhteisön osakas saisi vähentää ansiotulostaan matkakustannukset asunnosta työpaikkaan ja takaisin ao. lainkohdan mukaan. Tämä merkitsisi, että verovelvollisella olisi oikeus vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset tuloverolain 93 §:n mukaisina.

Esitys johtaisi liikkeen- tai ammatinharjoittajan, elinkeinoyhtymän ja muun yhtymän osakaan tulonhankkimiskustannusten vähennyoikeuden kiristymiseen, koska matkakustannuksille tulisi uusi omavastuu ja yläraja.

Vaikka esityksen mukaan olisi tarkoitus selventää nykytilaa, ehdotettu säännös kiristäisi tosiasiassa oikeustilaa. Oikeuskäytännössä on katsottu, että puun myyntitulon verotuksen piiriin kuuluvan verovelvollisen metsätalouden pääomatuloon kohdistuviin asunnon ja metsätilan välisiin matkakustannuksiin ei tule soveltaa tuloverolain 93 §:n mukaista asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuuosuutta (KHO 2005/1914). Tämän perusteella on myös katsottu, ettei liikkeen- tai ammatinharjoittajaan, elinkeinoyhtymän osakkaaseen eikä muun yhtymän osakkaaseen sovelleta tuloverolain 93 §:n omavastuuta eikä vähennysoikeuden ylärajaa.

Katsomme, että

– liikkeen-, ammatin- ja maataloudenharjoittajan, elinkeinoyhtymän ja muun yhtymän osakkaan eikä osakeyhtiön tai muun yhteisön osakkaan matkakustannusten vähentämiseen ei tule säätää omavastuuosuutta eikä vähennysoikeuden ylärajaa.