20.5.2010 klo 10:53
Lausunto

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain, radio- ja televisiolaitteista annetun lain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiassa. Esityksellä on tarkoitus panna kansallisesti täytäntöön ne sähköisen viestinnän direktiiveihin kohdistuvat muutokset, jotka on hyväksytty joulukuussa 2009 voimaan tulleilla direktiiveillä 2009/140/EY ja 2009/136/EY. Lakiesityksellä on tarkoitus muun muassa puuttua määräaikaisten viestintäpalvelusopimusten ketjuttamiseen niin, että määräaikainen sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa, jos kuluttaja pysyy asian suhteen passiivisena. Myös määräaikaisten sopimusten enimmäiskestoon ehdotetaan muutoksia.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Ensinnäkin haluamme korostaa, että kuluttajien lisäksi myös viestintäpalveluja ostavat yritykset kohtaavat palvelujen epäselvään markkinointiin liittyviä ongelmia. Myös yrittäjien on voitava luottaa siihen, että kestoltaan määräaikaisena markkinoitu sopimus loppuu sovitun määräajan päättyessä, minkä jälkeen vapaus valita yrityksen sen hetkisiä tarpeita vastaava palveluntarjoaja on tosiasiallisesti olemassa. Direktiivin 2009/136/EY mukaan jäsenvaltioiden on nimenomaisesti varmistettava, etteivät sopimuksen irtisanomista koskevat ehdot ja menettelyt estä palveluntarjoajien vaihtamista (30 artikla 6 kohta).

Toteamme, että etenkin yksinyrittäjät ja mikroyritykset ovat viestintäpalvelujen ostajina toimintansa laatu ja laajuus sekä muut olosuhteet huomioon ottaen käytännössä kuluttajaan verrattavissa olevassa asemassa. Tämän vuoksi esitämme harkittavaksi, että viestintämarkkinalain uuden 70 a §:n säännöksen soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että myös passiivisena pysyttelevälle pienyrittäjälle turvattaisiin nykyistä selvemmin mahdollisuus päästä irti määräajan jälkeen päättyvästä viestintäpalvelusopimuksesta normaalin irtisanomisajan puitteissa. Kyseinen soveltamisalan laajennus ei olisi direktiivin vastaista, ja se lisäisi asianmukaista markkinointia sekä edistäisi kilpailua vähittäismarkkinoilla.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies