10.5.2012 klo 11:36
Lausunto

Hallituksen esitysluonnos uudeksi tuotehyväksyntälaiksi

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta uudeksi tuotehyväksyntälaiksi. Lausunnoissa toivotaan erityisesti kiinnittämään huomiota lakiehdotuksesta aiheutuviin vaikutuksiin. Esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Esityksen tausta ja keskeiset ehdotukset

Suomessa rakennustuotteiden CE-merkintä on tällä hetkellä pääosin vapaaehtoista. 1.7.2013 alkaen EU:n uuden rakennustuoteasetuksen (305/2011) mukaisesta CE-merkinnästä tulee kuitenkin pakollinen pääosalle rakennustuotteita. Uusi tuotehyväksyntälaki koskisi tilanteita, joissa rakennustuote ei ole rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkittävissä. Tuotehyväksyntälain mukaisilla toimenpiteillä voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslailla tai sen nojalla annettujen säännösten mukaiset vaatimukset.

Uuden tuotehyväksyntälainsäädännön tavoitteena on jatkaa vakiintuneita käytäntöjä rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseksi. Laissa ehdotetaan säädettäväksi olemassa olevat neljä vaihtoehtoa rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle: tyyppihyväksyntä, varmennetun käyttöselosteen korvaava varmennustodistus, valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen sekä rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikalla. Kansalliset hyväksyntämenettelyt ovat rakennustuotteen valmistajille vapaaehtoisia.

EU:n rakennustuoteasetuksesta

Lausunnolla olevaa lakiesitystä suuremmat vaikutukset yrityksille johtuvat 1.7.2013 kokonaisuudessaan voimaan astuvasta rakennustuoteasetuksesta, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä Suomessa. Voimaan tuleva asetus korvaa aikaisemman rakennustuotedirektiivin. Nykyään lähtökohtaisesti vapaaehtoisesta CE-merkinnästä tulee pakollista kaikille niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.

Se, mitkä rakennustuotteet jäävät asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, ei ole yrityksille kaikilta osin selvää. Esimerkiksi tarkempi määritelmä ”valmistaminen muuten kuin sarjatuotantona” on syytä nopealla aikataululla saattaa yritysten tietoon. Myös asetuksen 37 artikla, joka mahdollistaa yksinkertaistettujen menettelyjen käytön mikroyrityksissä, on tarkoitettujen menettelyjen osalta puutteellinen. Muun muassa näihin seikkoihin tulisi saada pikaisesti lisäohjeita, sillä CE-merkinnän edellyttämät testaukset ja asiakirjojen hankinnat saattavat kestää jopa 1 – 2 vuotta.

Lakiesityksen yritysvaikutusten arviointia

Lakiesitysluonnoksessa on arvioitu, että lain soveltamisalaan kuuluu noin kuudesosa kaikista rakentamiseen käytettävistä tuotteista. Osuuden arvioidaan vähenevän tästä noin kymmenen prosenttia uusien harmonisoitujen tuotestandardien valmistuttua. Tuotehyväksyntälain soveltamisalaan kuuluvia rakennustuotteita käytetään enimmäkseen talonrakentamisessa.

Uusi tuotehyväksyntälaki ei merkittävästi muuta nykytilannetta kansallisten tuotehyväksyntämenettelyjen osalta. Lähtökohtaisesti kaikki neljä eri tapaa on perusteltua säilyttää, koska osalle tuotteista soveltuu hallinnollisesti kevyempi menettely. Painotamme kuitenkin, että lakiesityksessä määritellyt menettelyt tuovat lähtökohtaisesti merkittäviä taloudellisia rasituksia rakennustuotteita valmistaville yrityksille. Huomautamme, että taloudelliset vaikutukset ovat raskaampia pienille yrityksille suhteessa isompiin toimijoihin. Lainsäädännön tulisikin perustua siihen, että vaadittavat menetelmät ovat oikeassa suhteessa tavoiteltaviin hyötyihin nähden ja niin, että yrityksille koituvat kustannukset pysyvät kohtuullisina.

On myönteistä, että kansalliset hyväksyntämenettelyt perustuvat jatkossakin valmistajan vapaaehtoisuuteen. Rakennusvalvontaviranomaiselle ehdotetaan kuitenkin säädettäväksi mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista, jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu. Arvio perustuu rakennusvalvontaviranomaisen harkintavaltaan. Huomautamme, että säännös mahdollistaa alueellisten erojen syntymisen rakentamisvaatimuksissa.

Suomessa on lukuisia rakennusalalla toimivia pienyrityksiä, joiden osaaminen perustuu ammattitaitoa vaativien käsityömenetelmien hallintaan. Vankkaan ammattitaitoon perustuvia tuotteita valmistavat esimerkiksi puusepät, muurarit, maalarit ja kultaajat. Tällaisten pienten toimialojen osalta on erityisen tärkeää, ettei rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittaminen aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tai työmäärän lisääntymistä. Parhaasta asiantuntijalausunnosta voi edellä kerrotuissa tapauksissa vastata ainoastaan alan ammattilainen, joita tuotteen valmistajat ja työsuorituksen tekijät ovat. Näin varmistetaan myös monen erikoisalan osaamisen säilyminen rakennusalalla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies