6.10.2010 klo 15:27
Lausunto

HE 159/2010 Jäteverotus

Eduskunnan valiovarainvaliokunta
Verojaosto

Hallitus esittää uutta jäteverolakia. Nykyisen jäteveron veropohjaa laajennettaisiin koskemaan kaatopaikalle toimitettavia jätteitä, joiden hyötykäyttö olisi teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöperusteisesti mahdollista. Veron piiriin kuuluisivat julkiset ja yksityiset kaatopaikat. Veron piiriin tulisivat mm. orgaanisen kemian prosessijätteet, romuajoneuvot, sähkö- ja elektroniikkajäte sekä terveydenhoidon ja maa- ja metsätalouden jätteet, eivät sen sijaan mm. mineraalijätteet, epäorgaanisissa kemian prosesseissa syntyvät jätteet tai maa-ainekset.

Lausunto

Nykyisen jäteveron ongelmana on pidetty sen heikkoa ohjaavuutta. Vero ei myöskään ole valtiontalouden kannalta tuottoisa ja on tuottanut noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. On myös esitetty kritiikkiä järjestelmän neutraalisuutta kohtaan.

Jätteiden hyödyntämistä tulisi ensisijaisesti edistää ympäristöluvissa asetettavien vaatimusten avulla. Jäteverosta huomattavan osan maksavat tällä hetkellä pk-yritykset. Veron korottaminen tarkoittaa siksi myös pk-yritysten kustannusten kasvattamista.

Pk-yrityksiin kohdistuu tällä hetkellä merkittäviä kasvu- ja työllistämisodotuksia. Jos kustannuksia kasvatetaan, niiden nousu tulisi kompensoida. Tämä voi tapahtua mm. alentamalla työn ja yrittämisen verotusta sekä työvoimakuluja kuten työttömyysvakuutus- tai työnantajan sosiaaliturvamaksuja.

Kaatopaikan määritelmästä

Jäteverolain soveltaminen sekä yleisiin että yksityisiin kaatopaikkoihin on jäteveron neutraalisuuden kannalta hyväksyttävä ratkaisu. Kaatopaikan riittävän tarkalla määrittelemisellä on myös oikeusvarmuuden kannalta keskeinen merkitys. Enintään kolmen vuoden mittainen jätteen välivarastointi ei muodostaisi jäteveron alaista kaatopaikkaa. Yksityiskohtaisissa perusteluissa kuitenkin myönnetään, että ympäristölainsäädännön mukaan tällaisistakin alueista saattaisi muodostua kaatopaikka. Tämän johdosta kuntien ja yrittäjien välillä on odotettavissa rajanveto-ongelmia, jotka tulevat ratkeamaan eri kunnissa eri tavoin, ellei asiasta anneta tulkintasuositusta. Katsomme, että selkeä tulkintasuositus tulisi antaa jäteverolain soveltumisen näkökulmasta.

Suomen Yrittäjät

Anna Lundén
johtaja