21.11.2017 klo 11:04
Lausunto

HE 167/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristön-suojelulain muuttamisesta

Eduskunnan ympäristövaliokunta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia. Muutoksilla pantaisiin kansallisesti täytäntöön tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamista koskevan direktiivin lakitason sääntelyä edellyttävät velvoitteet. Yksi keskeisimmistä muutoksista olisi, että rekisteröintivelvollisuus laajennettaisiin nykyistä pienempiin, eli polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin energiantuotantolaitoksiin. Lisäksi energiantuotantolaitosten rekisteröinnille säädettäisiin 30 päivän määräaika. Samalla muiden toimintojen rekisteröinnille säädettyä määräaikaa lyhennettäisiin kansallisista syistä 90 päivästä 60 päivään.

Keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin velvoitteita sovelletaan uusiin polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin mutta alle 50 megawatin käyttöön otettaviin polttolaitoksiin 20.12.2018 alkaen, olemassa oleviin polttoaineteholtaan vähintään 5 mutta alle 50 megawatin polttolaitoksiin vuoden 2025 alusta alkaen ja vähintään 1 megawatin mutta alle 5 megawatin laitoksiin vuoden 2030 alusta alkaen. Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 19 päivänä joulukuuta 2017.

Eduskunnan ympäristövaliokunta pyytää esityksestä lausuntoa Suomen Yrittäjiltä.

Yritysvaikutukset arvioitava kattavammin

Osa keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluvista polttolaitoksista kuuluu jo nykyisin kansallisen sääntelyn piiriin. Tästä huolimatta direktiivi edellyttää muutoksia nykysääntelyymme. Keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiiviin täytäntöönpano edellyttää rekisteröintivelvollisuuden laajentamista aikaisempaa pienempiin, eli polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin energiantuotantolaitoksiin. Tämä lisäisi siirtymäsäännösten mukaisessa aikataulussa rekisteröintivelvollisten energiantuotantolaitosten määrää polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin mutta alle 5 megawatin energiantuotantolaitosten kokoluokassa. Voimassa olevan sääntelyn mukaan kyseisen kokoluokan energiantuotantolaitokset eivät pääsääntöisesti ole rekisteröinti- tai ympäristölupavelvollisia.

Tarkkaa arviota siitä, paljonko keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin soveltamisalaan kuuluvien rekisteröintivelvollisten polttoaineteholtaan vähintään 1 megawatin mutta alle 5 megawatin energiantuotantolaitosten määrä tulee lisääntymään, ei hallituksen esityksessä pystystä esittämään. Myöskään tarkkoja euromääräisiä vaikutusarvioita esitykseen sisältyvistä ehdotuksista ei kyetä esittämään. Vaikutuksia on arvioitu vain laadullisesti ja syntymekanismeja kuvaten.

On ilmeistä, että uusista velvoitteista aiheutuvat kustannukset kohdistuvat voimakkaimmin pieniin yrityksiin. Kustannuksia syntyy ainakin energiantuotantolaitosten rekisteröinti-ilmoitusten laatimisesta sekä mahdollisista lupamenettelyistä ja luvanvaraisten toimintojen jälkivalvonnasta. Sekä tulevien invertointien että nykyisten toimijoiden kannalta olisi erittäin tärkeää, että euromääräiset vaikutukset olisivat selvillä edes suuntaa-antavasti tai vaihteluväliä käyttäen. Vaikutusarvioinnin pohjana voitaisiin käyttää voimassa olevia maksuja sekä ympäristölupamenettelystä keskimäärin tai esimerkkitapauksin kuvailtuja, yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Tiina Toivonen
lainsäädäntöasioiden päällikkö