30.1.2023 klo 11:17
Lausunto

HE 311/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan, että markkinapuutealueella toimivan valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta siirretään Finanssivalvonnan vastuulle. Samalla ehdotetaan, että Finnvera Oyj:hin kohdistuvan rahoitusvalvonnan sisältö kirjataan lakiin ja ehdotetaan, että valvonnan sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo, että esitys on tasapainoinen. Lausuntopalautteen arvioinnin perusteella tehdyt päätelmät siitä, että valvonnan aineellisesta sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetustasolla ovat oikeita.

Näkemyksemme mukaan esitettävä lainsäädäntökokonaisuus turvaa riittävän hyvin sen, että valvoja ottaa huomioon valvonnassa valtion erityisrahoitusyhtiön laissa säädettyjen tehtävien asianmukaisen toteuttamisen elinkeinopolitiikan kentässä.

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö saa tukea valvontanormien asettamisessa valtioneuvoston asetustasolle valvojaksi tulevalta Finanssivalvonnalta ja valtiovarainministeriöltä siinä tarkoituksessa, että valtion erityistehtäväyhtiön luottolaitoksista poikkeava toiminta tulee otetuksi huomioon määriteltäessä Finnvera Oyj:n valvontakehikkoa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti