18.12.2009 klo 09:37
Lausunto

Julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan asema

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

Oikeustieteen tohtori Mia Hoffrén on laatinut oikeusministeriön toimeksiannosta kuluttajaoikeudellisen selvityksen julkisen hyvinvointipalvelun asiakkaan asemasta. Nykysääntelyssä julkiset hyvinvointipalvelut, joiden tarjoamisen tavoitteena ei ole taloudellinen hyöty, jäävät kuluttajansuojalain ja muun kuluttajaoikeudellisen sääntelyn ulkopuolelle.

Selvityksen mukaan julkisen palvelun asiakkaan ja kuluttajan oikeusasema poikkeavat julkisen palvelun asiakkaan vahingoksi toisistaan siksi, että (1) julkisen palvelun markkinoinnista ja menettelyistä asiakassuhteessa ja sen valvonnasta ei ole sääntelyä, (2) julkisen palvelun asiakkaan oikeudesta saada rahallista korvausta palvelun viivästyksen tai virheen perusteella ei ole selkeitä sääntöjä, (3) julkisen palvelun asiakkaalla ei ole käytössään kuluttajaneuvontaa vastaavaa neuvontaa ja (4) julkisen palveluna asiakkaalla ei ole käytössään kuluttajariitalautakunnan kaltaista, ratkaisusuosituksia antavaa tahoa.

Selvityksessä annetaan edellä kuvattuihin epäkohtiin puuttumiseksi toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyvät julkisten palveluiden markkinoinnin sääntelyyn, vahingonkorvausvastuusta säätämiseen, asiakasmaksun alentamiseen palvelun puutteellisuuden perusteella, asiakasneuvonnan kehittämiseen sekä riidanratkaisumenettelyn kehittämiseen.

Suomen Yrittäjät katsoo, että selvitys on ansiokas ja antaa kattavan kuvan hyvinvointipalvelun asiakkaan oikeudellisesta asemasta. Mielestämme samanlaisia tai samankaltaisia palveluita tuotettaessa asiakkaan oikeudellinen asema ei saa riippua siitä, toteutetaanko palvelu asiakkaalle suoraan julkisen sektorin toimesta, ostopalveluna vai palvelusetelimallilla.

Lähtökohtaisesti säännösten ja asiakkaan oikeuskeinojen tulisi kaikissa edellä mainituissa tilanteissa olla mahdollisimman yhteneväisiä. Tämä on markkinoiden toimivuuden ja kilpailuneutraliteetin näkökulmasta tärkeää.

Vaikka selvitys antaa hyvän pohjan asian jatkovalmistelulle, katsomme, että erityisesti kysymykset asiakkaan käytössä olevista oikeuskeinoista, vastuutahosta ja vastuun perusteesta eri tilanteissa edellyttävät huolellista jatkopohdintaa kaikkien osapuolten oikeusvarmuuden turvaamiseksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö