8.9.2009 klo 12:54
Lausunto

Kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöönotto

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

EU:ssa ei ole tällä hetkellä hyväksytty sovellettavaksi kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja. Tilintarkastusdirektiivi (2006/43/EY) mahdollistaa kuitenkin sen, että kansainväliset tilintarkastusstandardit voidaan hyväksyä EU:ssa sovellettavaksi. Suomen tilintarkastuslain mukaan tilintarkastuksessa on noudatettava näitä standardeja. Euroopan komissio on valmistautunut standardien käyttöönottoon muun muassa käynnistämällä konsultaation kansainvälisten tilintarkastusstandardien käyttöönotosta.

Kuten lausuntopyynnössäkin on todettu, tilintarkastusstandardien noudattamista on Suomessa arvioitu osana hyvän tilintarkastustavan noudattamista. Nykytila mahdollistaa joustoja tilintarkastuksen toteuttamisessa esimerkiksi asiakasyrityksen koon ja toimialan mukaan. Tiedossamme ei ole, että nykyisessä käytännössä olisi pk-yritysten näkökulmasta sellaisia puutteita, joiden vuoksi tilintarkastusstandardien tulisi olla laintasoisena säädöksenä sitovia. Selvää on joka tapauksessa, ettei standardeja voi eikä ole tarpeenkaan soveltaa samalla tavoin pörssiyhtiöön ja pk-yritykseen.

Jos tilintarkastusstandardien nostaminen sitovaksi lainsäädännöksi estäisi nykytilan joustot asiakasyrityksen koon tai toimialan mukaan, aiheuttaisi muutos tilintarkastusyhteisön asiakkaille lisäkustannuksia. Korostamme, että niin Euroopan unioni kuin Suomi on sitoutunut yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen, mikä pitää ottaa huomioon asian jatkovalmistelussa. Sääntelytoimenpiteitä harkittaessa ja toteutettaessa on lisäksi ensiarvoisen tärkeää, että pienyritysvaikutukset otetaan huomioon EU:ssa hyväksytyn Small Business Actin periaatteiden mukaisesti. Tämä edellyttää ”Think Small First” –periaatteen tinkimätöntä noudattamista toimenpiteiden valmistelussa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö