17.11.2009 klo 09:14
Lausunto

Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportti

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän ehdotuksista. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavan:

Keskeiset ehdotukset

Raportti sisältää muun muassa työryhmän arvioita nykyisen kaupan ohjausjärjestelmän toimivuudesta, kaupan merkityksestä yhdyskuntien muutostekijänä sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista kaupan sijaintiin ja ohjaukseen. Keskeiset ehdotukset koskevat mm. vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen periaatteita, selvityksen tekemistä suuryksikön kokorajan tarkoituksenmukaisuudesta, paljon tilaa vaativan erikoiskaupan ottamista vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin sekä palveluverkkoselvitysten aseman vahvistamista.

Suomen Yrittäjien näkemykset

Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportissa esitetyt ehdotukset ovat lähtökohtaisesti perusteltuja ja kannatettavia. Kaupan sijainninohjauksen kannalta keskeistä on, että suuryksiköiden kokorajaa ei ehdoteta muutettavaksi. Yhdymme siihen työryhmän näkemykseen, että kokorajan suurentamiselle ei ole olemassa riittäviä perusteita. Mikäli kuitenkin tilaa vaativa kauppa siirtyy ohjauksen piiriin, tulee siltä osin kokorajat kuitenkin arvioida erikseen. Muutenkin työryhmän ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja niiden toteuttamisen voidaan arvioida johtavan kaupan sijainninohjauksen pelisääntöjen selkeyden ja läpinäkyvyyden lisääntymiseen.

Olemme aiemmin katsoneet, että kaavoituksesta syntyviä kilpailuvaikutuksia tulisi arvioida ja seurata nykyistä monipuolisemmin ja syvällisemmin. Kaavoituksella on suuri merkitys yritysten markkinoille pääsyn ja jo markkinoilla toimivien yritysten kilpailuedellytysten kannalta. Maankäyttö- ja kaavoituslainsäädännön sekä kuntien päätöksenteon tulee kohdella kaikkia yrityksiä tasapuolisesti. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät saa olla kaavoituksen suhteen suuria yrityksiä heikommassa asemassa. Jos pk-yritykset jätetään vaille riittävää huomiota kaavoitusprosessissa, markkinoiden toimivuus heikkenee, millä on negatiivisia vaikutuksia myös kuntalaisten kannalta.

Työryhmä on kiinnittänyt sinänsä aiheellista huomiota kaavoituksen vaikutusarviointien tehostamistarpeisiin. YVA-menettelyn tarkentamisella ja palveluverkkoselvitysten aseman vahvistamisella sekä analyysimenetelmien kehittämisellä on myönteinen vaikutus sijainnin ohjaukseen. Esitämme kuitenkin, että raportin jatkovalmistelussa kiinnitettäisiin erikseen huomiota tarpeeseen arvioida kaavoituksen kilpailuvaikutuksia, painottaen pienten ja keskisuurten yritysten asemaan kaavoituksessa. Kilpailuvaikutusten arviointi voitaneen usein toteuttaa luontevasti osana palveluverkkoselvitystä. Jotta asiaan kiinnitetään riittävää huomiota, on kuitenkin huolehdittava siitä, että kaavoitukseen sisältyy selkeä velvoite kilpailuvaikutusten arviointiin.

Työryhmän raportissa on ehdotettu paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan siirtäminen vähittäiskaupan suuryksikkösääntelyn piiriin. Työryhmän raportissa käsitellyt perusteet ehdotukselle, kuten toimialaliukuma, vaativat tarkkaa harkintaa jatkovalmistelussa. Käytännössä uudistus voi aiheuttaa tilaa vaativan erikoiskaupan kannalta uusia ongelmia, joiden johdosta ehdotettu muutoksen tarkoituksenmukaisuus tulee kyseenalaiseksi. Lähtökohtana tulee olla jatkossakin tilaa vaativan kaupan oma sääntely ja sen kehittäminen. Viittaamme tämän kysymyksen osalta Erikoiskaupan Liiton lausuntoon asiasta.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antt Neimala
johtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies