22.5.2009 klo 15:02
Lausunto

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme asiasta kohteliaimmin seuraavaa:

Työryhmä on selvittänyt kaupparekisterin henkilötietoja koskevan sääntelyn uudistamistarpeita tarkastellen erityisesti osoitetietojen ja henkilötunnuksen käsittelyyn ja rekisteröintiin sekä tietojen julkistamiseen liittyvää sääntelyä. Lisäksi työryhmä on selvittänyt kaupparekisterimerkintöjä koskevan oikeusturvajärjestelmän toimivuutta ja uudistamistarpeita.

Henkilö- ja osoitetiedot kaupparekisterissä

Kaupparekisterilain (2.2.1979/129) 3a §:n mukaan kaupparekisteriin merkittävistä luonnollisista henkilöistä rekisteriin merkitään henkilötietoina täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite ja kansalaisuus. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään rekisteriin syntymäaika. Sääntelyä voitaisiin työryhmän näkemyksen mukaan muuttaa siten, että henkilötunnus kokonaisuudessaan merkittäisiin jatkossakin kaupparekisteriin, mutta sen luovuttamista rajoitettaisiin tarkemmin säänneltävällä tavalla. Uuden sääntelyn referenssinä voisivat toimia väestötietolain (11.6.1993/507) 6 luvun säännökset, jotka koskevat asiakirjojen julkisuutta ja tietojen luovuttamista. Yritysten vastuuhenkilöiden osoitetietojen merkitsemisestä kaupparekisteriin työryhmä esittää luovuttavaksi.

Toteamme, että kaupparekisterin tietoja tarvitaan liike-elämässä laajalti esimerkiksi yritysten vastuuhenkilöiden selvittämistä ja sopimusten tekemistä varten. Lisäksi lainsäädäntö saattaa edellyttää kaupparekisteritietojen hyödyntämistä (mm. laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä). Työryhmän toteamalla tavalla kaupparekisterin tiedot palvelevat siten laajalti sekä julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoita.

Suomen Yrittäjien juridista apua tarjoavaan valtakunnalliseen neuvontapalveluun tulee yrittäjiltä vuosittain yli 30 000 yhteydenottoa. Kaupparekisterin henkilö- ja osoitetietoihin tai niiden julkisuudesta aiheutuviin ongelmiin liittyviä yhteydenottoja ei neuvontapalveluumme juuri ole tullut. Näyttäisi siten siltä, että nykysääntelyyn ei liity merkittäviä ongelmia.

Sähköisen asioinnin yleistyessä voi olla kuitenkin perusteltua kehittää yritysten vastuuhenkilöiden henkilötunnuksen luovuttamista ja osoitetietojen merkitsemistä koskevaa sääntelyä työryhmän esittämällä tavalla. Henkilötunnus on siten jatkossakin syytä merkitä rekisteriin, mutta ensisijaisesti tietojen luovuttamistilanteessa voitaisiin lähteä syntymäajan luovuttamisesta. Ainoastaan erikseen säännellyissä tilanteissa, tiedonhakijalla olisi oikeus saada koko henkilötunnus tietoonsa. Jatkovalmistelussa voitaisiin vielä pohtia mahdollisuutta ulottaa henkilötunnuksen salassapitoa koskeva sääntely myös aikaisemmin kaupparekisterille toimitettuihin asiakirjoihin. Perusteltua syytä vastuuhenkilöiden osoitetietojen kaupparekisteriin merkitsemiseen on vaikea nähdä, joten tästä menettelystä voitaisiin luopua työryhmän esittämällä tavalla.

Kaupparekisterin oikeusturvajärjestelmä

Työryhmä on raportissaan käsitellyt kaupparekisteriin merkityn väärän henkilötiedon poistamista, osakeyhtiön tai osuuskunnan selvitystilaan määräämistä tai rekisteristä poistamista koskevan viranomaisen päätöksen muutoksenhakua sekä viranomaisvirheen oikaisua. Työryhmän mainitut ehdotukset ovat perusteltuja. Kaupparekisteriin tehtyihin em. merkintöihin tai niiden poistoon liittyvä oikaisu- ja muutoksenhakumenettely tulee olla yksinkertaista ja pohjautua hallintomenettelyn ja hallintolainkäytön yleisille periaatteille. Yleiseen tuomioistuimeen tämänkaltaisia prosesseja ei lähtökohtaisesti ole tarkoituksenmukaista ohjata.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö