17.6.2011 klo 11:06
Lausunto

Kilpailuviraston suuntaviivaluonnokset kilpailunrajoitusten käsittelyn priorisoinnista ja luonnos seuraamusmaksun määrän arvioinnista

Kilpailuvirasto

Kilpailuvirasto on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausumme kunnioittavasti seuraavaa:

Yleisesti

Uudessa kilpailulaissa annetaan Kilpailuvirastolle aiempaa laajempi mahdollisuus priorisoida tutkittavakseen otettavia asioita. Kilpailuvirasto voi uuden säännöksen mukaan jättää asian tutkimatta, jos kilpailua kyseisillä markkinoilla voidaan epäillystä kilpailunrajoituksesta huolimatta pitää toimivana. Tavoitteena kyseisellä uudistuksella on tehostaa ja nopeuttaa kilpailuasioiden käsittelyä.

Kilpailunrajoitusasioiden käsittelyn priorisointisuuntaviivat

Kilpailuviraston suorittama epäillyn kilpailunrajoituksen tutkinta on varsinkin vaativimmissa tapauksissa kestänyt usein melko kauan. Sen vuoksi nyt esitetty laajempi oikeus priorisoida tutkittavaksi otettavia tapauksia on hyvä uudistus. Kilpailuvirasto voi kohdistaa tutkintansa markkinoiden toimivuuden kannalta merkittäviin asioihin. Uusi priorisointisäännös laajentaa mahdollisuutta jättää asia tutkimatta silloin, kun sen ei muutoin arvioida olevan tarpeen terveen ja toimivan kilpailun turvaamiseksi.

Lausunnolla olevassa luonnoksessa käytännön arviointiperiaatteista ja priorisointia koskevista ohjeista on runsas esimerkkiluettelo näkökohdista, joita käytetään arvioitaessa tutkimatta jättämisen perusteita. Luettelossa on hyvin esitetty erilaisia syitä, joiden johdosta tutkintaa ei ole aihetta tehdä. Lisäksi luonnoksessa ohjeiksi on määritelty vaikuttavuusluokat erilaisille kilpailunrajoitusasioille. Vaikuttavuusluokka 2 alaryhmänä on esitetty muun muassa; laajalti sovellettu menettelytapa talouselämässä. Tähän ryhmään olisi hyvä sisällyttää myös lievempi kuin laajamittainen käyttöönottoepäilys. Usein Pk -yritysten osalta kilpailunrajoitus voi olla hyvinkin haitallinen, mutta jäädä näiden vaikuttavuusluokkien määrittelyasteikolla 3. luokkaan, jolloin sitä ei yksityiskohtaisesti tutkita. Kilpailunrajoitusten kattavan tutkimisen varmistamiseksi olisi ehkä tarpeen luokitella myös laajamittaista vähäisemmän toiminnan osalta mahdollisuus laatia yksityiskohtainen selvitys kilpailun rajoittamisesta. Laajamittaista vähäisempiä kilpailun rajoitteita voi myös olla usean tyyppisiä, jolloin niiden yhteisvaikutus on jo verrattavissa laajamittaiseen käyttöön.

Seuraamusmaksun määrän arviointi

Kilpailulain rikkomisesta määrätyn seuraamusmaksun määrän arvioinnista laadittu luonnos noudattaa Euroopan unionin periaatteita, joiden mukaan seuraamusten tulee olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamusmaksun suuruuden määrittämisperiaatteet ja arvioinnissa huomioon otettavat seikat soveltuvat pääasiassa elinkeinotoimintaa harjoittavalle yhteisölle määrättävän seuraamuksen laskentaan. Aatteellisten yhteisöjen toimintamalli eroaa niistä huomattavasti ja olisi hyvä, että seuraamusmaksun määräämisessä tämä ero voitaisiin ottaa huomioon.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies