4.3.2014 klo 14:37
Lausunto

Kohti Euroopan teollista renesanssia – komission tiedonanto

Komissio julkaisi 22.1.2014 EU-2020 strategiaan sisältyvään teollisuuspolitiikan lippulaivaa päivittävän ”Kohti Euroopan teollista renessanssia” tiedonannon. Teollisuuspolitiikan lippulaiva-hanke ja sen päivitykset ovat yhdistetty strategia, joka määrittelee sekä komission aloitteet että ehdotukset jäsenmaiden toimenpiteiksi.

Tiedonanto, jossa esitetään komission tärkeimmät teollisuuspoliittiset tavoitteet, on komission puheenvuoro tulevan Eurooppa-neuvoston teollisuuspoliittiseen keskusteluun. Tiedonanto perustuu vuotuiseen kasvuselvitykseen, ja siinä esitetään katsaus aloitettuihin toimiin sekä ehdotetaan joitakin uusia toimia, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa nopeammin. Tiedonannon keskeinen viesti on, että EU:n teollisuuspolitiikan ja muiden politiikanalojen yhdentymiskehityksen on jatkuttava.

Keskeiset huomiot

Suomen yrittäjät pitää tiedonantoa tarpeellisena ja katsoo siinä kiinnitettävän oikealla tavalla huomiota moniin keskeisiin haasteisiin. Pidämme tärkeänä tiedonannon havaintoa siitä, että pk-yritysten rahoitusten saatavuuden turvaamiseen on panostettava. Erityisesti aloittavien kasvupotentiaalia omaavien yritysten tarvitseman riskirahoituksen saatavuus on kilpailukyvyn näkökulmasta keskeistä.

Kiinnitämme huomiota lisäksi siihen, että pienet ensin –periaatetta tulee jatkossa pyrkiä soveltamanaan entistä laajemmin kaikessa toiminnassa. Vaikka pk-yrityksiä tukeva aloite (Small Business Act) on ottanut askeleita oikeaan suuntaa, tulisi se pikaisesti ajantasaistaa ja sen ohella edellyttää jäsenvaltioita nykyistä systemaattisemmin ottamaan päätöksentekoprosessissaan käyttöön pk-yritystesti tai muu vastaava järjestelmä.

Pidämme hieman yksipuolisena sitä, että komission toimenpide-esitykset koskevat pääasiassa vain teollisuutta, ja palvelusektori lähes kokonaan huomioimatta. Mielestämme elinkeinopolitiikassa tulee huomioida erilaiset yritykset, myös korkeaa aineetonta arvonlisää luovat palveluyritykset.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että koko elinkeinoelämää koskevat elinkeinopoliittiset linjaukset tehdään entistä systemaattisemmin yhden toimijan valmistelemana. Korostamme lisäksi sitä, että harjoitetun pk-politiikan tulisi entisestään huomioida kohdejoukkonsa heterogeeninen luonne; sekä palvelut että valmistava teollisuus.

Kilpailukyvyn turvaamisen perusedellytyksiä ovat tiukka kilpailu- ja valtiontukisääntely sekä tasapuoliset globaalit kilpailuolosuhteet takaava kauppapolitiikka. Suomen Yrittäjien mielestä on tärkeää, että jos tukipolitiikkaan turvaudutaan, tulee sen edistää rakennemuutosta, ei viivästyttää välttämätöntä uudistumista.

Suomen Yrittäjät kannattaa olemassa olevan lainsäädännön systemaattista arviointia tavoitteena lainsäädännön tason parantaminen. Lisäksi kaikkiin keskeisiin lainsäädäntöhankkeisiin tulee soveltaa kilpailukykyvaikutusten arviointia. Sen sijaan suhtaudumme jossain määrin kriittisesti komission asettamaan ohjelman tavoitteeseen; 20 % tavoitetaso teolliselle tuotannolle vuoteen 2020 mennessä. Määrän sijasta tulisi panostaa korkeinta arvonlisää tuottaviin toimialoihin. Ensisijainen tavoite ei tulisi olla valmistavan teollisuuden BKT-osuuden kasvattaminen, vaan BKT:n kasvu.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti