19.1.2011 klo 12:06
Lausunto

Komission tiedonanto 7.10.2010 koskien rahoitusmarkkinoiden veroja

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta

Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena on perustellusti käynnistetty EU-tasoinen rahoitusmarkkinoiden säätelyn uudistaminen, jonka tavoitteena on markkinoiden vakauttaminen ja uusien kriisien torjuminen.

Valmisteilla on useita pankkitoimintaan ja rahoitusmarkkinoihin oleellisesti vaikuttavia uudistuksia kuten Basel III-nimellä tunnettu nykyistä tiukempi vakavaraisuussääntely, kansalliset rajat ylittävä finanssivalvonta sekä kriisinhallintajärjestelmä. Yhdessä jo aiemmin ehdotettujen uudistusten kuten talletussuojan noston kanssa nämä hankkeet voivat hallitusti toteutettuna vakauttaa pankkitoimintaa ja rahoitusmarkkinoita laajemminkin.

Näiden hankkeiden kaikki käytännön vaikutukset finanssialan toimintaan ja asiakkaiden asemaan nähdään kuitenkin vasta useiden vuosien kuluttua. Monien merkittävien ja osin toisistaan irrallisten hankkeiden yhteisvaikutusta pankkien ja muiden rahoituslaitosten asiakkailleen tarjoamien rahoituspalvelujen ehtoihin on lähes mahdoton luotettavasti ennakoida. On kuitenkin perusteltua olettaa, että tiukempi säätely nostaa yritys- ja henkilöluottojen hintaa ja rajoittaa niiden saatavuutta. Säätelyn aiheuttamat kustannukset tulevat siten suurelta osin pankkien ja muiden rahoituslaitosten asiakkaiden maksettaviksi.

Komission esille tuomat transaktiovero (FTT) sekä aktiviteettivero (FAT) olisivat perusluonteeltaan fiskaalisia. Niillä tuskin olisi rahoitusmarkkinoita vakauttavaa vaikutusta. Pahimmillaan ne voisivat vaikeuttaa markkinoiden ja talouden toipumista nykyisestä kriisistä, joka ei ole vielä ohitettu. Ne eivät myöskään kohdistuisi vain liiallista riskinottoa harjoittaneisiin rahoitusmarkkinayrityksiin vaan paljon laajemmin alan toimijoihin.

Transaktioveron osalta on vielä todettava, että sen toimiva kansainvälinen toteuttaminen olisi vaikeaa. Veron käyttöön otto vain EU:ssa siirtäisi osan finanssialan liiketoiminnasta EU:n ulkopuolelle eikä vero toimisi markkinoita vakauttavasti. Näkemyksenämme haluamme vielä korostaa, että uusien verojen kohdistaminen rahoitusmarkkinoille ei lähitulevaisuudessa parantaisi markkinoiden vakautta. Paljon tärkeämpää olisi varmistaa useiden meneillään olevien säätelyhankkeiden hallittu ja koordinoitu toteuttaminen.

Suomen Yrittäjät ry

Timo Lindholm
johtaja