2.6.2014 klo 13:57
Lausunto

Komission tiedonanto Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta

Eduskunta
Talousvaliokunta

Asiantuntijakutsu talousvaliokuntaan / E 71/2014 vp

Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta koskevalla komission vihreällä kirjalla KOM(2013)150 käynnistettiin vuonna 2013 laaja keskustelu eri tekijöistä, joiden avulla Euroopan talous voi kanavoida rahoitusta talouskasvun varmistamisen edellyttämiin pitkäaikaisiin investointeihin.

Kuulemismenettelyjen jälkeen komissio antoi 27.3.2014 tiedonannon Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta KOM(2014)168. Tiedonanto sisältää monia aloitteita ja toimenpide-ehdotuksia.

Keskeiset huomiot

Suomen yrittäjät pitää erityisen tärkeänä komission esittämiä toimia, joilla pk-yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan ja vaihtoehtojen monipuolistetaan.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta edistää pk-yritysten rahoituksen saantia jakamalla alan parhaita käytäntöjä, lisäämällä pk-yritysten finanssiosaamista ja parantamalla pk-yrityksiä koskevien tietojen yhdenmukaisuutta. Korostamme kuitenkin, että vaihtoehtoisten rahoituskanavien kehittämisessä kansallisilla toimenpiteillä on tärkeä rooli, koska jokaisen jäsenvaltion markkinoilla on omat erityispiirteensä.

Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomauttamista valtioneuvoston esitykseen Suomen kannaksi.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti