25.2.2015 klo 15:35
Lausunto

Komission työohjelma 2015 – peruutettavat aloitteet

Eduskunta

Suuri valiokunta

Eduskunnan suuri valiokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa E-kirjeestä (E 160/2014 vp) koskien Valtioneuvoston selvitystä komission työohjelmasta 2015; peruutettavaksi tai uudelleen tarkasteltavaksi ehdotetut säädösehdotukset. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavan.

1. Suomen kannan arviointi

Suomi suhtautuu myönteisesti komission työohjelmasta ilmenevään luetteloon poisvedettävistä aloitteista. Suomen kannassa katsotaan, että uuden komission on perusteltua tarkastella vireillä olevia ehdotuksia oman toimikautensa alussa. Suomi korostaa, että vaikka komissiolla on yksinomainen aloiteoikeus, sen on otettava neuvoston ja parlamentin näkemykset tasapainoisesti huomioon peruutuksia harkitessaan.

Suomen Yrittäjät pitää komission toimintatapaa ja näin ollen myös Suomen kantaa perusteltuina. Poisvedettäviksi esitetyissä hankkeissa ei ole sellaisia sääntelyaloitteita, joiden eteenpäin vieminen niiden nykymuodossa olisi välttämätöntä tai edes tarkoituksenmukaista. Kun pitkään pysähdyksissä olleita tai poliittisesti mahdottomia hankkeita vedetään pois, voimavarat saadaan kohdennettua sellaisiin politiikkatoimiin, jotka ovat tehokkaita ja vaikuttavia.

Mitä yksittäisiin hankkeisiin tulee, toteamme, että olemme seuranneet ns. eurooppalaisen kauppalain valmistelua hyvin aktiivisesti. Kyseessä on tärkeä aloite, joka ei kuitenkaan olisi arviomme mukaan toiminut pk-yritysten kannalta tavoitteidensa mukaisesti. Sääntely olisi aiheuttanut perusteettomia lisäkustannuksia ja –velvoitteita pk-yrityksille, vaikka yksi hankkeen keskeisistä tavoitteista oli pk-yritysten sisämarkkinatoiminnan edistäminen. Sen vuoksi on perusteltua vetää esitys takaisin ja tuoda käsittelyyn uudistettu aloite, kuten komissio nyt esittää.

2. Asian laajempi arviointi

Suomen Yrittäjät kiinnittää laajemminkin huomiota uuden komission rakenteeseen ja toimintatapaan. Paremman sääntelyn, kasvun, työllisyyden, kilpailukyvyn ja yrittäjyyden kysymykset ovat nyt korostetummin esillä kuin aiemmin. Tehdyt muutokset vaikuttavat nyt vaalikauden ollessa vielä alussa hyvin lupaavilta.

Komission työohjelmaan on otettu merkittävästi aiempaa vähemmän hankkeita, mikä on oikea suuntaus. Komission toiminnassa resurssit kohdennetaan korostetusti niiden poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen, jotka on asetettu. Päätöksentekoa vaivanneita siiloutumisongelmia voidaan vähentää tehokkaasti tällaisilla uudistuksilla.

Komission työohjelman yksi keskeisimmistä liitteistä on luettelo ns. REFIT-ohjelman hankkeista. REFIT-hanke liittyy mitä olennaisimmalla tavalla komission pyrkimykseen järkeistää lainsäädäntöä ja kohdentaa säädösvalmistelua koko Euroopan kannalta olennaisimpiin kysymyksiin. Suomen Yrittäjät katsookin, että uudet aloitteet, poisvedettävät esitykset ja REFIT-evaluoinnit ovat tarkoituksenmukainen kokonaisuus.

Jatkossa on luonnollisesti aivan keskeistä, että esitykset olisivat jo alun pitäen niin huolellisesti valmisteltuja ja pohjustettuja, ettei aloitteiden poisvetäminen olisi laajalti tarpeen. Jos sääntelyn parantamistoimet onnistuvat odotetusti, näin tulee tapahtumaankin.

3. Lyhyesti REFIT-hankkeesta

Lausuntoa pyydettiin poisvedettävistä esityksistä. Sen johdosta emme esitä yksityiskohtaisia kommentteja komission työohjelmaan sisältyvistä uusista aloitteista emmekä REFIT-hankkeesta. Toteamme kuitenkin, että olemme ottaneet seuraavat 10 REFIT-hanketta erityisen tarkan seurannan kohteiksi:

1. Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen (REFIT-ohjelman kohta 10)
2. Työterveys ja –turvallisuus (REFIT-ohjelman kohta 24)
3. Osa- ja määräaikainen työ (REFIT-ohjelman kohta 25)
4. Ympäristömerkkiä ja ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää (EMAS-järjestelmä) koskevat asetukset (REFIT-ohjelman kohta 29)
5. Ympäristövastuu (REFIT-ohjelman kohta 31)
6. Julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmä (REFIT-ohjelman kohta 49)
7. Maksuviivästysdirektiivi (REFIT-ohjelman kohta 57)
8. Direktiivi 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (REFIT-ohjelman kohta 59)
9. Kuluttajaoikeuksiin ja mainontaan liittyvä sääntelykehys (REFIT-ohjelman kohta 62)
10. Maantieliikennepaketti (REFIT-ohjelman kohdat 74 ja 75)

4. Lopuksi

Kuten E-kirjelmässä todetaan, sääntelyn toimivuuden edistäminen on yksi Suomen EU-politiikan avaintavoitteista. Suomen Yrittäjät pitää tätäkin tavoitetta oikeana. Jatkossa onkin syytä entisestään tehostaa kansallisia toimia, joilla Suomi voi lisätä vaikuttamistyönsä tehokkuutta osana EU-valmistelua. Yksi sellainen on ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyön uudistaminen. Esimerkiksi vanha, sinänsä hyvin toiminut EU-valmistelujaostojärjestelmä kaipaa uudistamista. Nyt järjestelmä toimii osittain passiivisesti, osittain mekaanisesti ja osittain erinomaisesti. Tavoitteena tulisi olla hankkeiden alkuvaiheen vaikuttamisen merkittävä lisääminen ja vaikuttaminen laajasti kaikkiin EU-instituutioihin sekä suoraan muihin jäsenmaihin.

Antti Neimala
varatoimitusjohtaja