26.1.2010 klo 10:31
Lausunto

Komission vihreä kirja koskien yhtiörekistereiden välistä tietojenvaihtoa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa otsikkoasiassa. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Komissio pyytää julkaisemassaan Vihreässä kirjassa näkemyksiä yhtiörekistereiden välisen yhteistyön ja tietojen saatavuuden parantamisesta esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta. Komissio katsoo, että kansallisten yhtiörekistereiden yhteistyön kehittäminen on tarpeellista erityisesti yritysten rajat ylittävän toimintojen, kuten yritysten sulautumis-, kotipaikan siirto sekä maksukyvyttömyystilanteiden johdosta. Tavoitteena on helpottaa tietojen hakua eri jäsenmaiden kaupparekistereistä.

Kaupparekisteritietojen nopea saatavuus ja riittävä tietosisältö on tärkeää sekä yrityksille, että niiden osakkaille ja kolmansille osapuolille. Tällä hetkellä EU:n alueella toimii 27 kaupparekisteriä, joista osa antaa tietoja myös muulla kuin kansallisella kielellä. Tietojen hakijan kannalta lukuisien eri kielien ongelmaa helpottaa se, että yrityksen, joka sijoittuu toisen maan alueelle, tulee antaa itsestään vähimmäistiedot myös kyseisen maan kielellä. Kaikissa 27 kaupparekisterissä olevien tietojen kääntäminen kaikille EU:n virallisille kielille aiheuttaisi huomattavasti lisätyötä ja kustannuksia. Riittävää olisi, että kussakin maassa toimivista yrityksistä annetaan kaikki tiedot ko. jäsenvaltion kielellä. Kieliongelmaa voitaisiin helpottaa yhtenäistämällä kaupparekisterissä toimivat hakuehdot ja –sanat siten, että kaikista kaupparekistereistä saisi saman hakutuloksen. Kääntämiskulujen vähentämiseksi voitaisiin myös asettaa velvollisuus kääntää kaikkien kaupparekistereiden tiedot yhdelle samalle kielelle, esimerkiksi englanniksi. Uuden portaalin perustaminen siinä tarkoituksessa, että kaikkien 27 kaupparekisterin tiedot siirrettäisiin sen hallintaan, ei nähdäksemme ole hyvä ratkaisu. Yhteinen portaali voitaisiin suunnitella toimimaan tiedonhakua helpottavana sivustona, josta löytyisivät linkit kaikkien kaupparekistereiden sivuille sekä ohjeita tietojen hakutavoista ja saatavista tiedoista.

Kaupparekisteritietojen yhteneväisyys eri rekistereiden kesken tulee varmistaa kehittämällä ilmoitusmenettelyjä ja kaupparekistereiden välistä yhteistyötä. Kaupparekistereiden sisältämien tietojen yhteneväisyys voisi tapahtua rekistereiden välisen automaattisen päivitysmenettelyn kautta. Yrityksen kannalta yhdellä ilmoituksella tapahtuva kaikkien tietojen päivitys vähentäisi sen hallinnollista taakkaa ja toisaalta rekisterinpitäjien yhteistyö päivityksen tekemisessä varmistaisi tietojen ajantasaisuuden ja virheettömyyden.

Kaupparekisteriviranomaisten välisen yhteistyön kehittämisen vaihtoehtoina esitetään Eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (EBR) kehittäminen BRITE-hankkeen tulosten avulla siten, että rekisteriin kuuluisivat kaikki jäsenvaltioiden kaupparekisterit. Toisena vaihtoehtona esitetään Sisämarkkinoiden tietojen vaihtojärjestelmä (IMI), jonka avulla on vaihdettu tietoja ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin mukaisesti.

Vihreässä kirjassa todetaan, että IMI:n etuna on se, että sitä voidaan käyttää myös hallintoyhteistyöhön ja viranomaisilla on käytössään ainoastaan yksi järjestelmä, johon niiden tarvitsee rekisteröityä vain kerran. IMI:n käyttöönotto olisi ilmeisesti jäsenvaltiolle myös helppoa, kun sen tulisi vain nimetä toimivaltainen kaupparekisteriviranomainen ja henkilöt, joilla on sen käyttöoikeus.

BRITE-hankkeen hyödyntämisen osalta ongelmaksi voisi muodostua se, että hankkeen teknologisten ratkaisujen oikeudet kuuluvat BRITE-konsortion jäsenille. Palvelun käyttöönotossa kaikissa jäsenmaissa voi myös tulla ongelmia, jos liittyminen olisi vapaaehtoista. Kaupparekisteriviranomaisten välisestä esitetystä yhteistyöstä aiheutuvien kustannusten suuruus olisi oleellinen tieto arvioitaessa BRITE:n tulosten käyttöönoton etuja verrattuna IMI –järjestelmään. Kustannukset oletettavasti ylittävät IMI:n käyttöönotonkustannukset.

Tässä vaiheessa IMI:n käyttö kaupparekistereiden yhteen liittämisessä olisi nähdäksemme taloudellisesti edullisin ratkaisu. Olemassa olevien kaupparekistereiden hyödyntäminen antaa selkeämmin jatkossakin varmuutta tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. IMI –järjestelmän toimivuutta voidaan toisaalta täydentää antamalla tarvittavat säännökset kaupparekisteriviranomaisten velvollisuudesta yhteistyöhön ulkomaisia sivuliikkeitä koskevien tarkistusten osalta.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies