16.5.2013 klo 10:23
Lausunto

Kulutustavaroiden alkuperämaamerkintävaatimuksen vaikutuksista

Työ- ja elinkeinoministeriö

Euroopan komissio antoi helmikuussa 2013 ehdotukset asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä asetukseksi tuotteiden markkinavalvonnasta. Kulutustavaroiden turvallisuutta koskevan asetusehdotuksen 7 artiklassa säädettäisiin uudesta velvollisuudesta, joka koskisi kaikille kulutustavaroille asetettavaa tuotteen alkuperämaan merkintävaatimusta. Ehdotuksen mukaan valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteissa on tuotteen alkuperämaata koskeva merkintä. Jos tuotteen koko tai luonne ei salli edellä kerrottua merkintää, vaaditun tiedon tulee olla pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston alustavasta kannasta (U 16/2013 vp) sekä näkemyksiä alkuperämaan merkitsemisen vaikutuksista kannan täsmentämiseksi. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Alkuperämaamerkintävaatimuksen vaikutukset pk-yrityksille

Komissio perustelee uutta vaatimusta sillä, että tuotteen alkuperän merkitseminen täydentää jäljitettävyyttä koskevaa perusvaatimusta, jossa edellytetään valmistajan nimen ja osoitteen ilmoittamista. Lisäksi komissio perustelee esitystään sillä, että alkuperämaamerkinnän avulla voidaan tunnistaa tuotteen varsinainen valmistuspaikka tapauksissa, joissa valmistajaan ei saada yhteyttä tai valmistajan osoite on eri kuin tuotteen valmistuspaikka.

Suomen Yrittäjät korostaa, että kulutustavaroiden turvallisuus on tärkeä asia ja sitä tulee edistää EU:n laajuisesti. Toteamme lisäksi, että Suomi on aiemmin suhtautunut kielteisesti kolmansista maista tuotavien tuotteiden pakolliseen alkuperämerkintävaatimukseen. Käsillä olevassa valtioneuvoston kannassa todetaan, että tuotteen alkuperämerkintää koskevan säännöksen osalta on vielä syytä selvittää sen tarkoituksenmukaisuus. Mielestämme ilman erillistä selvitystyötäkin voidaan katsoa, että alkuperämerkintää koskeva säännös ei tuoteturvallisuuden lisäämiseksi ole tarpeen. Tuotteeseen jo nyt merkittävä tieto valmistajasta on tässä suhteessa riittävä, koska kuluttaja voi siitä tehdä päättelyjä myös tuotteen turvallisuustasosta.
Tuotteiden pakollista alkuperämaamerkintää koskeva vaatimus aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia erityisesti pienille ja keskisuurille maahantuonti- ja valmistajayrityksille. Kustannukset ovat keskimäärin suuremmat pk-yrityksille, koska merkintäkustannukset jakautuvat tyypillisesti lukumäärältään suurempia yrityksiä vähäisemmälle tuotemäärälle. Lisäksi on huomioitava, että jäljitettävyysvaatimusten täyttäminen on erityisen haasteellista pienemmille maahantuontia harjoittaville yrityksille, sillä kolmansien maiden sopimusketjut voivat olla hyvin pitkiä ja jälkikäteen vaikeasti todennettavia. Yrittäjiin kohdistuvat vaatimukset ovat tältä osin suhteellisuusperiaatteen vastaisia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies