3.12.2010 klo 11:23
Lausunto

Kuntokeskusten sopimusehdot

Kuluttajavirasto

Suomen Yrittäjät pitää positiivisena, että kuluttajavirasto on ottanut kuluttajaoikeudellisia linjauksia valmistellessaan käyttöön uuden toimintatavan, jolla aiempaa kattavammin varmistetaan eri sidosryhmien kuuleminen linjausten valmistelussa. Osallistuimme kuntokeskusten sopimusehtoja koskevaan kuulemistilaisuuteen 16.11.2010, minkä lisäksi lausumme asiasta seuraavaa:

Yleistä Kuluttajaoikeuden linjauksen laatimisen tavoitteena on kiinnittää kuntokeskusyrittäjien huomiota alan erityispiirteistä johtuviin kohtuullisuusvaatimuksiin sopimusehtoja laadittaessa ja sovellettaessa. Kuntokeskusten ja kuluttajien välisiin sopimuksiin ei ole olemassa erityislainsäädäntöä, vaan sopimuksen tekemistä, päättämistä ja muuttamista arvioidaan sopimusoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti. Haluamme muistuttaa, että kuluttajavirasto on laatinut aikaisemmin näitä aiheita yleisesti käsitteleviä linjauksia sekä linjaukset maksamisesta ja hinnan ilmoittamisesta.

Jo olemassa olevien linjausten vuoksi on syytä kriittisesti pohtia uuden linjauksen tarpeellisuutta. Haluamme tuoda esille, että Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry (jäljempänä SKY) on laatinut erittäin kattavan omavalvontaohjeen jäsenilleen. Ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää alan yrittäjille kuluttajaoikeuden yleisiä pelisääntöjä. Toteamme lisäksi, että tietoomme tulleet kuntokeskusten sopimusehtoihin liittyvät riitatilanteet on pääasiassa ratkaistu kuluttajavalitus- ja kuluttajariitalautakunnassa yrittäjän hyväksi.

Pidämme tärkeänä, että linjauksia valmisteltaessa ja laadittaessa tiivis yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on tärkeää. Tällä tavoin alan hyvät käytännöt, kuten esimerkiksi SKY:n laatima ohjeistus, välittyvät virastolle, yrittäjien vaikutusmahdollisuus tarvittavien linjausten sisältöön lisääntyy sekä linjausten kohderyhmä voidaan tehokkaammin sitouttaa hyvien käytäntöjen toteuttamiseen. Selkeä lähtökohta tulee kuitenkin olla se, että linjauksilla ei aseteta yrityksille sellaisia vaatimuksia, jotka ylittävät lain tason. Tämä on tärkeää eri toimialojen vertikaalisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsottuna.

Yksityiskohtaiset huomiot

Sopimuksen solmiminen

Väärinymmärrysten välttämiseksi linjauksessa on hyvä tuoda esille niin yrittäjää kuin kuluttajaakin velvoittava sopimusoikeuden perusperiaate so-pimusten sitovuudesta. Ohjeessa tulisikin muun ohella korostaa, ettei sopimuksen osapuoli lähtökohtaisesti vapaudu sopimusvelvoitteistaan, mikäli sopimus myöhemmin osoittautuisi tälle epäedulliseksi. Lisäksi haluamme huomauttaa, että alaotsikon viimeinen kappale sisältää sellaisia itsestään selvänä pidettäviä asioita, ettei niiden mainitsemista voida kuluttajaoikeuden linjausasiakirjassa pitää tarpeellisena.

Sopimusehtojen muuttaminen

Sopimusoikeuden perusperiaatteiden mukaan sopimuksen purkaminen edellyttää toisen osapuolen olennaista sopimusrikkomusta. Sopimus tulee voida purkaa kuluttajan puolelta myös sellaisissa tälle ennakoimattomissa ja niin olennaisissa tilanteissa, ettei kuluttajan voida arvioida enää hänelle koituvan kohtuuttoman tilanteen vuoksi pysyvän sopimussuhteessa. Purkaminen voi olla mahdollista myös sopimusehtojen itsessään ollessa kohtuuttomia. Purkaminen on kuitenkin aina viimeinen käytössä oleva keino päättää sopimussuhde.

Vähäinen aukioloaikamuutos tai muutos tuntivalikoimassa esimerkiksi ke-säkauden aikana on liikunta- ja kuntokeskustoimialalla normaali käytäntö. Näin ollen linjauksessa ei mielestämme voida lähteä siitä, että tällaiset alalle yleisesti kuuluvat toimintatavat olisivat automaattisesti olennaisia sopimusrikkomuksia varsinkin, jos kuluttaja tämän ymmärtää sopimusta tehtäessä. Kyse ei itse asiassa ole edes sopimuksen muuttamisesta, vaan palvelun sisältöön itsessään kuuluvista poikkeamista eri vuodenaikoina. Sopimuksen purkaminen voisi mielestämme tulla kyseeseen vain sellaisissa tapauksissa, joissa esimerkiksi aukioloaikamuutos on tosiasiallisesti katsottava kohtuuttomaksi yksittäisen kuluttajan kannalta.

Sopimuksen päättyminen ennenaikaisesti

Sopimusoikeuden vankka lähtökohta on sopimuksen sitovuuden periaate. Toinen sopimuksen osapuoli voi vaatia toista osapuolta täyttämään sopimusvelvoitteensa sopimuksen voimassaoloaikana. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti sopimus tulee voida kuitenkin purkaa kuluttajan puolelta ennakoimattomissa ja niin olennaisissa tilanteissa, ettei kuluttajan voida arvioida enää hänelle koituvan kohtuuttoman tilanteen vuoksi pysyvän sopimussuhteessa.

Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi pitkäaikaiseksi arvioidun sairauden kohdalla. Yli kuukauden kestävää sairastumista tai muuttamista lähipaikkakunnalle ei kuitenkaan voida automaattisesti pitää sopimuksen ennenaikaisena päättämisperusteena. Huomautamme, että kuluttajansuojalaissa ei säännellä sosiaalisista suoritusesteistä. Purkukynnyksen ylit-tymistä tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon tilanteen ennakoimattomuus sekä kuntokeskuksen tarjoamat muut vaihtoehdot, kuten esimerkiksi sopimuksen määräaikainen keskeyttäminen tai irtisanomismahdollisuus kohtuullista korvausta vastaan.

Irtisanominen ei voi tulla kyseeseen määräaikaisissa sopimuksissa ilman, että siitä olisi sovittu tai siihen asiakkaalle annettu erikseen oikeus. Lakiin perustumattomana yrittäjiltä ei voida vaatia linjauksessa esitetyllä tavalla irtisanomisoikeuden myöntämistä määräaikaisissa sopimussuhteissa kuntosali- ja liikuntatoimialalla. Sopimussuhteet ovat pääsääntöisesti sitovia myös liikunta-alalla, eikä tätä peruslähtökohtaa voida sivuuttaa kuin aivan poikkeuksellisissa tilanteissa.

Liittymislahjat Haluamme huomauttaa, että yrittäjälle koituu kustannuksia asiakkailleen tarjoamista nk. liittymislahjoista myös niissä tilanteissa, joissa kyse on yrityksen itsensä tarjoamista palveluista. Tällaisia kuluja kertyy yrityksen tar-jotessa esimerkiksi ravintoterapeutti- tai personal trainer
-palveluja. Laki ei nähdäksemme edellytä tällaista kahtiajakoa. Näin ollen liittymislahjat on voitava periä aivan samalla tavalla takaisin riippumatta siitä, mikä taho on tuotteen hinnan arvioinut.

Maksaminen ja hinnan ilmoittaminen

Ennakkomaksamisvaatimus on lähtökohtaisesti kohtuuton ehto kuluttajakaupassa, jollei ehdon käyttämiselle ole erityistä, perusteltua syytä. Huomautamme, että kunto- ja liikuntapalvelualalla on tavallista tarjota asiakkaille mahdollisuus maksaa ennakkoon palvelusta myös pitempi aika kerrallaan. Tällainen asiakkaan valitsema maksutapa tulee tavallisesti hinnaltaan edullisemmaksi kuin pienemmissä erissä suoritetut maksut, minkä vuoksi ehtoa ei voida kategorisesti pitää kuluttajan kannalta kohtuuttomana. Lisäksi muistutamme, että otsikkoasioista on jo olemassa kuluttajaoikeuden linjaukset, minkä vuoksi niiden toistaminen erikseen kuntokeskusta koskevassa linjauksessa ei ole mielestämme tarpeellista.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies