6.5.2011 klo 10:57
Lausunto

Kuntokeskusten sopimusehdot

Kuluttajavirasto

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Suomen Yrittäjät antoi joulukuussa 2010 lausunnon kuluttajaviraston laatimasta kuntokeskusten sopimusehtolinjauksen ensimmäisestä versiosta. On myönteistä, että toimialan ja muun elinkeinoelämän näkemyksiä on huomioitu linjauksen toisessa versiossa. Pidämme tärkeänä, että kuluttajavirasto toimii sopimusehtoja valmisteltaessa yhteistyössä toimialan ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Lisäksi Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Sopimusehtojen muuttaminen

Kesäkauden vähäinen aukioloaikamuutos tai muutos tuntivalikoimassa on liikunta- ja kuntokeskustoimialalla tavanomaista. Jos kausivaihteluista kerrotaan kuluttajalle asianmukaisesti ennen sopimuksen solmimista, ei edellisen kaltaisia muutoksia voida myöhemmin tarkastella sopimusrikkomuksina. Kun myyjä kertoo ennen sopimuksen solmimista palveluun kuuluvan esimerkiksi tuntia lyhyemmät aukioloajat kesäkuukausina, ei tilannetta voida myöskään tarkastella sopimusehtojen muuttamisena tai muutosoikeuden yksipuolisena varaamisena elinkeinonharjoittajalle. Asia ei tule selkeästi esille linjausluonnoksesta.

Sopimuksen päättyminen määräajan kuluttua tai irtisanomisen johdosta

Kuluttajavirasto on linjaamassa, että kuntokeskusten tarjoamia määräaikaisia sopimuksia ei saa ketjuttaa. Haluamme kuitenkin kiinnittää huomionne markkinaoikeuden ratkaisuun (MAO:186/10, ei lainvoimainen), jossa oikeus muun muassa totesi, ettei määräaikaisen sopimuskauden jatkuminen niin, että kuluttaja pysyy passiivisena, ole sinänsä KSL 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kohtuuton. Korkein oikeus on antanut asiassa valitusluvan (VL:2010-152), ja on tärkeää seurata ja noudattaa linjauksenkin osalta aikanaan lainvoiman saavuttavan ratkaisun perusteita.

Hyvin pitkät määräaikaiset sopimukset voivat olla yksittäisissä tapauksissa kuluttajan kannalta kohtuuttomia. Koska yrityksillä on kuitenkin lähtökohtaisesti lain turvaama oikeus tarjota kuluttajille sekä toistaiseksi voimassa olevia että määräajan kestäviä sopimuksia, ei kuluttajaoikeudellisessa linjauksessa ole asianmukaista ottaa kantaa siihen, kumpi sopimuksen kestomuoto on yrittäjälle edullisempi vaihtoehto. Yritys voi elinkeino- ja sopimusvapauden sekä kuluttajaoikeuden puitteissa tarjota palveluitaan haluamillaan ehdoilla.

Sopimuksen päättyminen ennenaikaisesti

Sopimusoikeuden peruslähtökohta on sopimuksen sitovuuden periaate. Sopimusoikeudellisista periaatteista ollaan oikeuskäytännössäkin valmiita joustamaan vain rajoitetusti. Oikeutta sopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen tulee tarkastella aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon tilanteen ennakoimattomuus osapuolille sekä kuntokeskuksen tarjoamat muut vaihtoehdot, kuten esimerkiksi sopimuksen määräaikainen keskeyttäminen, irtisanomismahdollisuus kohtuullista korvausta vastaan tai sopimuksen siirtäminen kuluttajan uudella asuinpaikkakunnalla sijaitsevalle kuntokeskukselle.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies