16.10.2015 klo 12:25
Lausunto

Lakisääteisten pääomavaatimusten laskeminen eräissä tilanteissa

Eduskunta

Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa E-kirjeestä (E 55/2015 vp): Ehdotus komission delegoiduksi asetukseksi, annettu 30.9.2015, komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen useiden luokkien osalta. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavan.

Asian ja Suomen kannan arviointi

E-kirjeen mukaisessa asiassa on tarkoitus toisaalta parantaa edellytyksiä infrastruktuurisijoitusten tekemiselle ja toisaalta päivittää tiettyjä Solvenssi II-sääntelyn yksityiskohtia.

Suomen Yrittäjät kannattaa tehtyjä ehdotuksia ja toteaa Suomen kannan asianmukaiseksi. On perusteltua edistää infrastruktuurisijoituksia ehdotetuin tavoin, vaikka säännökset olisivat edelleenkin kovin yksityiskohtaisia. Muutosehdotukset ovat näiltä osin joka tapauksessa oikeansuuntaisia. Yhtä perusteltua on huolehtia erityisesti siitä, ettei Solvenssi II siirtymäsäännös johda listaamattomien osakkeiden laajamittaiseen myyntiin loppuvuoden aikana.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kun lainsäädännössä havaitaan ylilyöntejä tai syntyy sellaisia ennakoimattomia vaikutuksia, jotka vaikeuttavat yritysten rahoitusta, on perusteltua ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tällainen on myös komission käynnistämän paremman sääntelyn REFIT-ohjelman mukaista toimintaa.

Myös Suomen hallituksen linjauksena on järkeistää sääntelyä. EU-sääntelyn osalta hallitusohjelmassa todetaan nimenomaisesti, että Suomen EU-vaikuttamisen yhtenä painopisteenä on nykyistä vähäisempi, parempi ja kevyempi sääntely. E-kirjeen linjaukset ovat tämän kannanoton mukaisia. Myönteistä on sekin, että E-kirjeessä on selostettu esitysten odotettavissa olevia vaikutuksia normaalia runsaammin. Näin siitä huolimatta, että E-kirjeessä todetaan vaikutusten arvioinnin olevan tässä vaiheessa erittäin haasteellista. Pk-yritysten osalta suurin osa vaikutuksista tulee olemaan välillisiä, sillä nyt puheena olevien muutosten päätavoite on infrastruktuurisijoitusten edistäminen.

Antti Neimala
varatoimitusjohtaja