5.9.2008 klo 10:00
Lausunto

Lausunto ALKU-hankkeen aluejakotyöryhmän väliraporttiin

Valtiovarainministeriö

Viite: Aluejakotyöryhmän väliraportti 18.6.2008

Valtiovarainministeriön ALKU-hankkeen aluejakotyöryhmä on pyytänyt lausuntoa 18.6.2008 jättämäänsä väliraporttiin. Aluejakotyöryhmän tehtävänä on ollut tehdä ehdotukset uusien valtion aluehallintoviranomaisten aluejaoksi, tehdä ehdotus maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamisen menettelytavasta ja aikataulusta sekä arvioida ehdotustensa kielelliset vaikutukset.

Aluejakotyöryhmä noudattelee esityksessään varsin pitkälle ALKU-hankkeen väliraportissa 31.3.2008 määriteltyjä tavoitteita hallinnon uudelleen organisoimiseksi. Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskukset (Ellu:t) vastaavat valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla mukaan lukien luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, työvoimaan, elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyvät tehtävät.

Aluehallintovirastot (Allu:t) puolestaan vastaavat lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta sekä lainsäädännön toteutumisen valvonnasta. Niihin kootaan peruspalvelujen toteutumiseen, oikeusturvaan, lupiin ja valvontaan, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon sekä ympäristölupiin liittyvät tehtävät ja työsuojelun valvonta. Aluejakotyöryhmän esitys uusien aluehallintoviranomaisten määrästä (Ellu 15/9 ja Allu 6/3) noudattelee niin ikään jo aiemmin hankkeelle asetettuja tavoitteita. Aluejakotyöryhmä on ottanut esityksessään huomioon alueiden väestömäärät, kuntien määrän, yritysten määrän, alueellisen kehityksen, liikenneyhteydet sekä alueelliset erityispiirteet.

Suomen Yrittäjät ei katso tarkoituksenmukaiseksi ottaa tässä vaiheessa kantaa varsinaiseen aluejakoon liittyviin kysymyksiin. Järjestön näkökulmasta keskeisempää on varmistaa julkisen hallinnon toimijoiden tavoitettavuus, palveluiden saatavuus ja järjestelmän selkeys.

Aluehallintouudistuksen lähtökohtana tulee olla vähintään nykyisen palvelutason, palveluiden saatavuuden ja laadun säilyttäminen, vaikka hallintoa kevennetään ja osa julkisen hallinnon toimipaikoista lakkautetaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin palveluihin, joita käytetään eniten ja säännöllisimmin. Keväällä 2008 tehdyn Pk-yritysbarometrin mukaan eniten käytettyjä julkisten yrityspalveluorganisaatioiden palveluja olivat Työvoimatoimistojen yritys- ja työnantajapalvelut (käyttäjinä 49 % vastaajista), TE-keskusten palvelut (45,7 % vastaajista), Finnveran palvelut (39,4 % vastaajista) ja Tekes (18,3 % vastaajista).

Suomen Yrittäjien mielestä julkisen hallinnon tarjoamat palvelut tulisi saada mahdollisuuksien mukaan kaikki yhdestä paikasta.

Maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueiden muodostamisen osalta työryhmä tyytyy esittämään ehdotuksen tarkemmasta menettelytavasta ja aikataulusta. Suomen Yrittäjien mielestä menettely on näiltä osin riittävä. On kuitenkin keskeistä varmistaa, että maakuntien liitot todella hakevat yhteistoimintakumppaninsa esityksen mukaisesti eikä menettelyllä ole koko hankkeen toteutumista hidastavaa vaikutusta.

Maakuntien liittojen yhteistoiminta-alueiden tehtävissä ja rooleissa on myös selkeyttämistä. Aluejakotyöryhmän väliraportin perusteella saa sellaisen käsityksen, että maakunnallisen yhteistoiminta-alueen ympärille synnytetään jälleen uusi hallinnon taso, vaikka koko hankkeen alkuperäisenä tavoitteena on ollut hallinnon keventäminen ja selkeyttäminen.

Nykyisten maakuntaliittojen rooli suhteessa uuteen aluehallintoon jää esityksessä epäselväksi. Mikä on se taho, joka vastaa jatkossa ensisijaisesti aluekehittämisestä alueella ja kenen puoleen tulee kääntyä maakuntien ja alueiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä? Myöskään aluekehitysrahojen jakamiseen, valvontaan ja painotuksista linjaamiseen hallinnon uudistus ei ole tuomassa selkeytystä, vaan rahoitukseen liittyvät asiat jäävät edelleen liian usean tahon hoidettaviksi (mm. MYR, maakuntien liitot, TEM:n alaiset toimijat). Suomen Yrittäjien mielestä uudistuksen yhteydessä olisi tarpeen määritellä selkeämmin kuka jakaa mitäkin kehittämisrahoja ja valvoo niiden käyttöä.

Hallinnon selkeyteen liittyen myös johtamisjärjestelmästä tulisi rakentaa mahdollisimman läpinäkyvä ja yksinkertainen. Suomen Yrittäjien mielestä johdon valta ja vastuut tulisi olla siinä määrin selkeät, että kullakin alueella olisi oma selkeä kasvollinen johtajansa, jonka puoleen kääntyä aluekehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Myös ministeriöiden ohjausrooli kaipaa selkeyttämistä.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Pesonen
kehittämispäällikkö