22.5.2008 klo 12:39
Lausunto

Lausunto alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjelma-asiakirjan luonnoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät ry esittää seuraavan.

Uuden ohjelman perustelut

Asiakirjoissa todetaan, että hallitusohjelma edellyttää kansallisen aluekehitysohjelmien määrän vähentämistä ja järjestelmän yksinkertaistamista. Sama tavoite ilmenee myös valtioneuvoston päätöksestä aluekehittämisen valtakunnallisista tavoitteista vuosille 2007-2011.

Suomen Yrittäjät pitää ohjelmien kokoamista ja järjestelmän selkeyttämistä perusteltuina toimina. Aluekeskusohjelman, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellisen osion ja saaristo-ohjelman paikallisen ja alueellisen toteuttamisen sulauttaminen yhteen täyttää hallitusohjelmassa asetettuja tehostamistavoitteita.

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman tavoitteet

Uusi ohjelma keskittyisi toimiin seuraavilla sisältöalueilla: elinkeinot, työvoima ja osaaminen sekä elin- ja toimintaympäristö.

Suomen Yrittäjät katsoo, että yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen sekä osaavan työvoiman saatavuudesta huolehtiminen ja työvoimatarpeiden ennakointi ovat tarpeellisia sisältöalueita uudelle ohjelmalle. Yrittäjyyden edistäminen vahvistaa kilpailukykyä ja tukee alueiden kehitystä. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on puolestaan koko elinkeinoelämän kannalta yksi tämän hetken suurimmista haasteista.

Ohjelman toteutuksesta

KOKO-ohjelman tavoitteet ovat erittäin laajoja. Tämä on toisaalta hyvä piirre, mutta toisaalta uuden ohjelman toteuttaminen on haasteellista. Ohjelman tavoitteita toteutetaan jo erilaisin mittavin toimenpitein. Esimerkkinä voi mainita Työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman, jonka tavoitteisiin kuuluu samoja asioita kuin KOKO-ohjelmalle on luonnosteltu. Edelleen työ- ja elinkeinoministeriön innovaatio-osastolle on perustettu yritysten kasvu-ryhmä.

Itsestään selvää on, että yhteistyö PARAS-hankkeen suuntaan on ohjelman toteutuksessa tarpeen. On hyvä, että KOKO-ohjelma pyrkii vaikuttamaan palveluyrittäjyyden edellytyksiin ja että ohjelman vuorovaikutuksesta PARAS-hankkeeseen huolehditaan.

Yllä mainitut esimerkit osoittavat, että ohjelman tehokas toteuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä niin hallinnon sisällä kuin sidosryhmien suuntaankin. Yrityksiltä tulevan palautteen perusteella ohjelmatyöstä puuttuu liian usein aitoa yrityslähtöisyyttä. Se tekee ohjelmista käytännölle vieraita, eivätkä niille asetetut sinänsä oikeansuuntaiset tavoitteet täyty.

KOKO-ohjelman valmistelussa on noudatettu avointa toimintaperiaatetta, jonka jatkaminen toteutusvaiheessa on ohjelman onnistumisen ehdoton edellytys. Vaatimus koskee sekä valtakunnallista toimintaa että alue- ja paikallistason toimia. Suomen Yrittäjien alueellinen ja paikallinen verkosto ovat hyödynnettävissä ohjelman toteutusvaiheessa sillä edellytyksellä, että yrittäjät osataan motivoida osallistumaan hankkeisiin. Se taas onnistuu, jos ohjelmahakemukset vastaavat yrittäjien käytännön tarpeisiin.

Ohjelman resurssit ja haku

Asetettuihin tavoitteisiin nähden ohjelman resurssit ovat vaatimattomat. Hakijoiden aktiivisen osallistumisen täytyy tämän vuoksi perustua ohjelman toiminnalliseen erinomaisuuteen pikemmin kuin tarjolla olevaan rahoitukseen. Silti rahojen jakamisjärjestelmä on rakennettava siten, että se motivoi hyvien, yhteistyössä sidosryhmien kanssa laadittavien ohjelmaehdotusten tekemiseen. Tasainen ja kattava rahoitus johtaa siihen, että insentiivit erityisen hyvien ohjelmien laadintaan ovat puutteelliset.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Antti Neimala
johtaja