9.11.2009 klo 10:27
Lausunto

Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamiseen liittyen (HE 146/2009)

Eduskunnan hallintovaliokunta

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä 10.11.2009 kokouk-seensa kirjallista lausuntoa alueiden kehittämiseen muuttamiseen liittyvään hallituksen esitykseen liittyen.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa lain sisällön osalta.

Suomen Yrittäjät pitää työryhmän tekemiä ehdotuksia lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan oikeansuuntaisina. Aluekehitystyöhön liittyvien hallintorakenteiden, tehtävien, vastuiden sekä lainsäädännön selkeyttäminen luo edellytyksiä nykyistä tehokkaammalle aluekehitystyölle ja aluekehitysinstrumenttien hyödyntämiselle. Myös edellytykset julkisten toimijoiden ja yksityisten sektorin yhteistyön kehittämiselle paranevat.

Suomen Yrittäjien suullisen kuulemisen 13. helmikuuta 2009 yhteydessä esittämiä näkökohtia valmisteilla oleviin lakeihin on huomioitu työryhmän esityksissä. Myös työryhmän esityksen yhteydessä tehty vaikutusarviointi on mielestämme riittävä.

Aluekehitystyössä on keskeistä tunnistaa ne toimijat, jotka ottavat alueellisesti aktiivisesti osaa käytännön aluekehitystyöhön ja jotka pystyvät omalla toiminnallaan toteuttamaan suunnitelmatason tavoitteita. Korostamme, että vain yrityslähtöisellä alueiden kehittämisellä voidaan saavuttaa järjestelmälle asetetut tavoitteet. Lakimuutokset mahdollistavat elinkeinoelämän toimijoiden monipuolisen ja vuorovaikutteisen osallistumisen aluekehitystyöhön sekä alueellisesti että valtakunnallisesti myös jatkossa.

Valtakunnallisen tason aluekehitystyön ohjauksen kannalta keskeisenä voi pitää elinkeinoelämän riittävän kattavaa ja tasapuolista edustusta uudessa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö