25.6.2009 klo 14:49
Lausunto

Lausunto Alueiden kehittämislain uudistamiseen liittyen (TEM224:00/2008)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt 25.6.2009 mennessä lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten uudistamista koskevista työryhmän ehdotuksista.

Suomen Yrittäjät pitää työryhmän tekemiä ehdotuksia lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan oikeansuuntaisina. Aluekehitystyöhön liittyvien hallintorakenteiden, tehtävien, vastuiden sekä lainsäädännön selkeyttäminen luo edellytyksiä nykyistä tehokkaammalle aluekehitystyölle ja aluekehitysinstrumenttien hyödyntämiselle. Myös edellytykset julkisten toimijoiden ja yksityisten sektorin yhteistyön kehittämiselle paranevat.

Suomen Yrittäjien suullisen kuulemisen 13. helmikuuta 2009 yhteydessä esittämiä näkökohtia valmisteilla oleviin lakeihin on huomioitu työryhmän esityksissä. Myös työryhmän esityksen yhteydessä tehty vaikutusarviointi on mielestämme riittävä.

Aluekehitystyössä on keskeistä tunnistaa ne toimijat, jotka ottavat alueellisesti aktiivisesti osaa käytännön aluekehitystyöhön ja jotka pystyvät omalla toiminnallaan toteuttamaan suunnitelmatason tavoitteita. Korostamme, että vain yrityslähtöisellä alueiden kehittämisellä voidaan saavuttaa järjestelmälle asetetut tavoitteet. Lakimuutokset mahdollistavat elinkeinoelämän toimijoiden monipuolisen ja vuorovaikutteisen osallistumisen aluekehitystyöhön sekä alueellisesti että valtakunnallisesti myös jatkossa.

Valtakunnallisen tason aluekehitystyön ohjauksen kannalta keskeisenä voi pitää elinkeinoelämän riittävän kattavaa ja tasapuolista edustusta uudessa alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö