2.11.2012 klo 10:11
Lausunto

Lausunto alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ja siihen ehdotetut muutokset

Valtioneuvoston asetuksessa alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista (946/2010) säädetään tuesta, jota voidaan myöntää uusien alusten ympäristönsuojelua parantaviin investointeihin. Se perustuu Euroopan komission antamiin yhteisön suuntaviivoihin valtiontuesta ympäristönsuojelulle (2008/C 82/01). Alusten ympäristönsuojelua koskevien uusien ja valmisteilla olevien EU-säännösten johdosta liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut ehdotuksen, jolla asetusta muutettaisiin helpottamaan varustamoiden sopeutumista kiristyvään sääntelyyn.

Asetusta muutettaisiin kattamaan uusien alusten ympäristönsuojelua parantavien investointien lisäksi myös investoinnit käytössä oleviin aluksiin. Tuki koskisi kansallisessa lainsäädännössä vaadittuja ympäristönsuojeluinvestointeja yhteisön normin puuttuessa tai joilla saavutetaan yhteisön normeja korkeampi ympäristönsuojeluntaso. Asetus muutettaisiin koskemaan myös tukea ennakoivaan yhteisön normeihin mukautumiseen. Ennakoivaan normeihin mukautumiseen tarkoitettua tukea voitaisiin maksaa uusien normien hyväksymispäivän ja voimaantulopäivän välisenä aikana. Muutosehdotuksella tuotaisiin asetuksen piiriin myös tuki normin voimaantulopäivään saakka, joka soveltuisi vain käytössä oleviin aluksiin tehtäviin jälkiasennuksiin. Lisäksi asetuksesta poistettaisiin komission vaatimuksesta ehto, jonka mukaan alus on rakennettava Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella olevalla telakalla.

Tuki-intensiteetti säilyisi ennallaan niiden tukimuotojen osalta, jotka nykyisessä asetuksessa on säännelty. Tuki ennakoivaan yhteisön normeihin mukautumiseen määräytyisi yhteisön suuntaviivojen mukaan. Tuki-intensiteetti normin voimaantulopäivään mennessä tehtäville jälkiasennuksille olisi enintään 50 prosenttia.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa liikenne- ja viestintäministeriön ehdotusta alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun asetuksen muuttamisesta. Pidämme tärkeänä, että varustamoelinkeinon sopeutumista kiristyvään EU:n ympäristölainsäädäntöön tuetaan, jotta suomalaiset vientiyritykset välttyvät vientikustannusten kohtuuttomalta nousulta. Tällöin vältetään vientikustannusten kohtuuttoman nousun vaikutukset myös vientiyritysten alihankkijoina toimiviin pk-yrityksiin. Pidämme hyvänä myös sitä, että työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä selvittää niin sanotun rikkidirektiivin vaikutuksia Suomen ulkomaankauppaan ja toimenpiteitä, joilla voitaisiin edelleen helpottaa varustamoiden sopeutumista kiristyvään ympäristösääntelyyn.

Suomen Yrittäjät ry

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti