12.3.2012 klo 08:36
Lausunto

Lausunto Ammatillisen lisäkoulutuksen ja työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämishankkeen loppuraportista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Yrittäjät jätti 11.12.2011 päivätyn eriävän mielipiteensä kyseisen kehittämishankkeen loppuraportista. Lausuntonamme viittaamme eriävässä mielipiteessämme esitettyihin loppuraporttia koskeviin asiasisältöihin. Raportin jättämisen jälkeen ei ole tullut esille asioita, jotka muuttaisivat käsitystämme ohjausryhmän ehdotuksista.

Yhteenvetona toteamme vielä, että kannatamme ohjausryhmän ehdotuksia siltä osin, kun esitetään työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan suunnattavan määrärahan lisäämistä ja kun valtakunnallisen koordinoinnin vahvistamiseksi ehdotetaan asetettavaksi TYKE-toimintaa kehittävä ohjausryhmä. Sen sijaan vastustamme nykyisen aikuiskoulutuslain 1 §:n 6 momentin muuttamista nykyisestään.

Voimassa olevan aikuiskoulutuslain 1 §:n 6 momentin mukaan ammatillisen aikuiskoulutuksen yhteydessä toteutettavalla työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan yrityksille, julkisyhteisöille ja erityisesti pienyrityksille tarjottavia kehittämispalveluja. Jo tämän lainkohdan sisällön perusteella olisi voinut odottaa, että loppuraportti olisi sisältänyt edes jonkin kehittämisajatuksen lainkohdan tarkoittamien loppukäyttäjien hyödynnettäviksi tulevista palveluista tai niiden tuottamistavoista. Tällaisia ehdotuksia loppuraportista ei kuitenkaan löydy. Päinvastoin loppuraportissa kannetaan laajasti huolta vain koulutuksen järjestäjien asemasta ja osaamisesta palvelumarkkinoilla. Tähän näkemykseen perustuen loppuraportissa ehdotetaankin, että ”Työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan vuosittain kohdistettua valtionavustusta voidaan käyttää myös koulutuksen järjestäjän työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa koskevan osaamisen kehittämiseen”.

Suomen Yrittäjien mielestä koulutuksen järjestäjien oman osaamisen kehittämisen tulee tapahtua aikuiskoulutukseen osoitetun perusrahoituksen puitteissa. Hankerahoituksena maksettavat valtionavustukset tulee kohdentaa täysimääräisesti nykyisen aikuiskoulutuslain 1 §:n 6 momentin tarkoittamille kohderyhmille. Jos aikuiskoulutuslakia muutetaan ohjausryhmän ehdottamalla tavalla niin, että koulutuksen järjestäjät ottavat oman osansa määrärahoista, palvelujen loppukäyttäjille jäävät määrärahat pienenevät.

Suomen Yrittäjien mielestä loppuraporttiin sisällytetty väite, että TYKE-avustuksen käyttäminen myös koulutuksen järjestäjän oman osaamisen kehittämiseen olisi jo nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista, on virheellinen. Tällaiseen tulkintaan nykyinen aikuiskoulutuslaki ei anna minkäänlaisia viitteitä.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja