3.6.2014 klo 10:48
Lausunto

Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista perustelumuistioineen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä. Lausuntopyyntö liittyy eduskunnan käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen uudeksi ammattikorkeakoululaiksi.

Lisäksi pyydetään näkemyksiä mahdollisiin muutostarpeisiin voimassa olevaan ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annettuun valtioneuvoston asetukseen (1230/2009, ns. maksuasetus).

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulusta

Suomen Yrittäjät pitää valtioneuvoston asetusta ammattikorkeakouluista yleisesti ottaen kannatettavana. Osakeyhtiömuotoinen ammattikorkeakoulutoiminta mahdollistaa toiminnan joustavan ja tarkoituksenmukaisen kehittämisen. Asetusluonnos profiloi ammattikorkeakouluja osana korkeakoulukenttää ja suhdetta yliopistoihin.
Yksittäisinä huomioina Suomen Yrittäjät haluaa korostaa seuraavia asioita:

5 § Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet

Asetusluonnoksen 5 § todetaan, että tutkinnon tavoitteena on antaa ”laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä”. Suomen Yrittäjät korostaa tutkintojen työelämävastaavuutta ja opiskelijoiden korkean tason ammatillisten ja yrittäjyysvalmiuksien kehittämistä. Liiallinen johtamistehtävien korostus voi ohjata opiskelijoita ainevalintojen suhteen harhaan.
Tutkintojen osaamistavoitteiden kuvaaminen sekä ammattikorkeakoulututkinnoissa että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa on erityisen tärkeää.

13 § Koulutuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusperusteet

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella määräytyvän rahoitusosuuden tulee huolehtia siitä, etteivät ammattikorkeakoulut kilpaile samoista tutkimusrahoituksista yliopistojen kanssa. Tulee huolehtia, että ammattikorkeakoulujen tutkimustyö profiloituu oikeassa suhteessa yliopistojen tutkimukseen ja julkaisuihin. Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee edistää suoraan alueiden elinkeino- ja yritystoiminnan kilpailukykyä, uusiutumista sekä hyvinvointia.

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toiminnallisiin edellytyksiin liittyy ehdotetun 1 momentin 10 kohta, jonka mukaan hakemuksessa on selvitettävä opiskelijapalveluiden järjestäminen. Suomen Yrittäjät toteaa, että osana opiskelijapalveluita tulee varmistaa riittävä urapalveluiden saatavuus kaikissa ammattikorkeakouluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä Suomen Yrittäjät toteaa seuraavaa:

Koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusosuudet ovat painotuksiltaan oikeansuuntaiset. Opiskelijapalautteen ja valmistuneiden työllisten 3 % osuudet ovat pienestä prosentuaalisesta osuudesta huolimatta merkittävät koulutuksen laadun kehittämisen näkökulmasta. Jatkossa valmistuneiden työllisten mittaristoksi tulisi kehittää laadullinen työkalu, sillä määrällinen tilastotieto ei kerro työllistyminen laadusta mitään. Yrittäjyyden ja yrittäjämäisten valmiuksien edistämisen näkökulmasta on erinomaista, että laskentamallin 1 § 3 kohdan mukaisessa työllisten määrän laskennassa yrittäjäksi työllistyneiden määrä kerrotaan kahdella.

2 § Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusosuuden laskentakriteerit

Suomen Yrittäjät korostaa, että ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen ja julkaisutoiminnan tulee kohdistua ammattikorkeakoulujen profiilin mukaisesti. Turhaa kilpailua yliopistojen kanssa tulee välttää.

Näkemyksiä valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
Korkeakoulutus on yksi maailman nopeimmin kasvavista sektoreista. Maailmanlaajuisten koulutuspalveluiden kaupan arvosta pääosa muodostuu tutkintoon johtavan korkeakoulutuksen myynnistä. Suomen Yrittäjät korostaa, että lainsäädäntöä on uudistettava ottaen huomioon kasvava koulutuskysyntä ja kiinnostus suomalaiseen osaamiseen sekä suomalaisten toimijoiden tasavertaiset toimintaedellytykset kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Asetusta ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista tulee näiltä osin muuttaa ja näin taata lainsäädännön puolelta ammattikorkeakouluille menestymismahdollisuudet kaikessa koulutusvientitoiminnassa sekä siihen liittyvässä yritysyhteistyössä.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö