29.4.2014 klo 11:01
Lausunto

Lausunto arviomuistiosta liiketoimintakiellon tehostamisesta

Oikeusministeriö

Pääasiallinen sisältö

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio liiketoimintakiellon tehostamisesta. Muistiossa pyydetään näkemyksiä seuraaviin seikkoihin:

– Tulisiko liiketoimintakieltorekisteri saattaa yleisesti saataville yleisen tietoverkon (internetin) välityksellä
– Tulisiko liiketoimintakieltolain 19 a §:ää muuttaa siten, että siinä sallittaisiin poliisin ohella myös muille esitutkintaviranomaisille oikeus toimittaa liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevissa asioissa tutkinta
– Tulisiko liiketoimintakieltolain 19 a §:ssä säätää poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen oikeudesta toimittaa liiketoimintakieltoa koskevassa asiassa tutkinta, jos verohallinto tai muu viranomainen sitä pyytää
– Itsekriminointisuojan ja liiketoimintakieltolain mukaisen tiedonantovelvollisuuden suhde
– Liiketoimintakieltolain mukaisen väliaikaisen kiellon pituus ja sen mahdollinen nostaminen yhdestä vuodesta kahteen vuoteen

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

Liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset

Suomen Yrittäjät kiinnittää aluksi huomiota liiketoimintakieltoon määräämistä koskevaan säännökseen (3 §:n 1 momentin 1 kohta), jonka mukaan liiketoimintakieltoon voidaan määrätä 2 §:ssä tarkoitettu henkilö, jos hän on liiketoiminnassa olennaisesti laiminlyönyt siihen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 10 §:n 1 momentin 3-kohdassa on vastaavankaltainen säännös, jonka mukaan velkajärjestelyn myöntämiselle on este mm., mikäli elinkeinotoiminnassa on olennaisesti laiminlyöty lakisääteisiä velvollisuuksia. Velkajärjestelylain uudistamista pohtinut työryhmä on mietinnössään (59/2013) ehdottanut edellä mainitun säännöksen muuttamista seuraavasti (tummennus tässä):

3) merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti muusta kuin maksukyvyttömyydestä johtuvasta syystä lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti keinottelunluonteista.

Työryhmä on lausunut, että usein verojen ja muiden julkisoikeudellisten maksujen laiminlyöminen johtuu siitä, että yritystoiminta muuttuu kannattamattomaksi eikä yrittäjä sen vuoksi pysty hoitamaan velvoitteitaan. Muutosesityksen tarkoituksena on, että normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja sen myötä lakisääteisten velvollisuuksien hoitamatta jättäminen ei yksin sulkisi pois velkajärjestelystä.

Esitämme, että vastaava muutos tehdään myös liiketoimintakieltolain edellä mainittuun säännökseen.

Tulisiko liiketoimintakieltorekisteri saattaa yleisesti saataville yleisen tietoverkon (internetin) välityksellä

Arviomuistiossa on kattavasti selostettu asiaan liittyviä säännöksiä ja oikeudellisia perusteita. Johtopäätöksenä on, että liiketoimintakieltorekisterin avaamista yleiseen maailmanlaajuiseen käyttöön internetin avulla on vaikea perustella viranomaisten, elinkeinoelämän tai kansalaisten tiedonsaannin tarpeilla.

Suomen Yrittäjät toteaa, viitaten arviomuistiossa esitettyihin seikkoihin ja erityisesti ottaen huomioon sen, että luottotietorekisteriin jo nykyisellään tallennetaan liiketoimintakieltoa koskevat tiedot, ettei ole tarvetta saattaa liiketoimintakieltorekisteriä yleisesti saataville internetin välityksellä.

Liiketoimintakieltolain 19 a §:n muutosehdotukset

Muiden esitutkintaviranomaisten kuin poliisin oikeus toimittaa liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevissa asioissa tutkinta

Arviomuistiossa on pohdittu mahdollisuutta muuttaa liiketoimintakieltolain 19 a §:ää siten, että myös muilla esitutkintaviranomaisilla kuin poliisilla olisi syyttäjän pyynnöstä oikeus toimittaa liiketoimintakiellon määräämistä tai pidentämistä koskevassa asiassa tutkinta.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa muutosehdotukseen.

Tutkinta veroviranomaisen tai muun viranomaisen pyynnöstä

Arviomuistiossa katsotaan perustelluksi harkita, tulisiko liiketoimintakieltolain 19 a §:ää muuttaa myös säätämällä poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen oikeudesta toimittaa liiketoimintakieltoa koskevassa asiassa tutkinta, jos verohallinto tai muu viranomainen sitä pyytää.

Suomen Yrittäjät suhtautuu ehdotukseen sinänsä myönteisesti, mutta pyydämme mahdollisuutta lausua asiasta tarkemmin mahdollisen jatkovalmistelun yhteydessä.

Toteamme, että asiassa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, minkälaiset edellytykset tutkinnan pyytämiselle on asetettava. Samalla on perusteltua arvioida edellä ehdottamamme liiketoimintakieltolain 3 §:n 1 momentin 1-kohtaa koskeva muutostarve.

Tärkeää on nimittäin huomata, että elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyystilanteissa myös lakisääteisiä velvoitteita saattaa jäädä olennaisesti hoitamatta. Perusteltuna ei voitaisi pitää sitä, että veroviranomainen lakisääteisten velvoitteiden rästiinnyttyä säännönmukaisesti pyytäisi poliisia tutkimaan liiketoimintakiellon määräämistä koskevia edellytyksiä ilman erityisiä syitä. Normaalin yrittäjäriskin toteutuminen ja sen myötä lakisääteisten velvollisuuksien hoitamatta jättäminen ei tule johtaa liiketoimintakieltoa koskevaan tutkintaan.

Viittaamme siihen, mitä olemme edellä todenneet liittyen liiketoimintakieltolain 3 §:n 1 momentin 1-kohdan osalta todenneet.

Muut muutosehdotukset

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa itsekriminointisuojaa koskevaan arviomuistion pohdintaan.

Lopuksi toteamme, että väliaikaisen liiketoimintakiellon enimmäisajan nostaminen yhdestä vuodesta kahteen vuoteen vaikuttaa arviomuistion pohdintoihin viitaten perustellulta.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö