17.10.2013 klo 09:16
Lausunto

Lausunto ehdotuksesta asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla (U 48/2012 vp)

Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa koskien komission ehdotusta asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksen keskeinen sisältö

Asetuksen tavoitteena on mahdollistaa rajat ylittävä sähköinen tunnistautuminen julkisen sektorin palveluihin kaikkialla Euroopassa. Jäsenvaltioiden olisi tietyin edellytyksin tunnustettava vastavuoroisesti ja hyväksyttävä toisten jäsenvaltioiden tunnistamisvälineet.

Asetuksella vahvistetaan myös oikeudelliset puitteet sähköisten allekirjoitusten lisäksi muille luottamuspalveluille eli sähköisessä muodossa oleville leimoille, aikaleimoille, asiakirjoille, jakelupalveluille ja verkkosivujen todentamiselle. Tavoitteena on siten aikaan saada sisämarkkinat sähköisen tunnistamisen ja luottamuspalveluiden osalta.

Suomen Yrittäjien kanta

Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan tavoite kehittää Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita on kannatettava. Pääosin Suomen Yrittäjät tukee U-kirjelmässä esitettyä Suomen valtion kantaa.

Tavoitteiden toteuttamisen osalta on kuitenkin selvitettävä se, millaisille tunnistamisratkaisuille on kysyntää ja millaisia vaikutuksia erilaisilla ratkaisuvaihtoehdoilla todellisuudessa olisi tunnistamisratkaisuja käyttäville pk-yrityksille ja muille toimijoille. Asetusehdotuksessa ei ole mielestämme selvitetty sen konkreettisia vaikutuksia käyttäjien, erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Tämän takia on hankala muodostaa kattavaa käsitystä siitä, minkälaisia ongelmia sähköiseen tunnistautumiseen liittyy, kuinka paljon näitä ongelmia on ja millä tavoin näihin ongelmiin löydettäisiin toimiva ja tehokas ratkaisu. Asetusehdotuksessa ei ole tällaista vaikutusarviota.

Mielestämme U-kirjelmässä esitety asetuksen soveltamisalaa ja vastavuoroisen tunnistamisen periaatetta koskevat näkemykset ovat kannatettavia. Asetuksen soveltamisala tulisi rajata vain julkisiin sähköisiin palveluihin kirjautumiseen. Asetuksen soveltamisalan ulottaminen yksityisen sektorin palveluihin ei ole perusteltua, mutta yksityisen sektorin olisi voitava hyödyntää vastavuoroisen tunnistamisen mahdollisuuksia vapaaehtoisuuteen ja kahdenkeskisin sopimuksiin perustuen.

Suomen Yrittäjien mielestä tunnistamisvälineiden turvatason määrittely ei saisi johtaa siihen, että nykyiset Suomessa turvalliseksi koetut ratkaisut eivät olisi jatkossa mahdollisia tai niiden käytöstä aiheutuisi kohtuuttomia lisäkustannuksia. Vastavuoroinen tunnistaminen tulisi myös voida toteuttaa nykyisiä kansallisia malleja ja muita olemassa olevia ratkaisuja hyödyntäen ilman, että siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia yrityksille, jotka tunnistamispalveluita käyttäisivät.

Suomen Yrittäjät

Antti Huotilainen
lainopillinen asiamies