22.8.2002 klo 14:07
Lausunto

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi (OM 16/41/2002)

Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi.

Esitys koskee rikoslakiin lisättävää uutta terrorismirikoksia käsittelevää 34 a lukua. Uusi luku tulisi sisältämään säännökset terrorismirikoksista ja niiden valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta ja sen toimintaan osallistumisesta, terrorismin rahoittamisesta, syytteen nostamisesta ja oikeushenkilön rangaistusvastuusta sekä määritelmät terroristisesta tarkoituksesta ja terroristiryhmästä. Esitysluonnoksen taustalla on EU:n puitepäätös terrorismin torjumisesta ja sen edellyttämien lainmuutosten toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä vuoden 2002 loppuun mennessä.

Suomen Yrittäjät pitää ehdotuksen sisältöä kannatettavana ja hyvin valmisteltuna. Ehdotukseen otetut terrorismia koskevat määritelmät on onnistuttu kirjoittamaan rakenteeltaan Suomen rikosoikeusjärjestelmän periaatteita vastaavaksi, minkä johdosta rikoslain systematiikkaan ja terroritekojen kriminalisointiin ei tarvitse tehdä olennaisia muutoksia. Lainsäädäntöömme sisällytettävien terrorismisäännösten avulla voidaan paremmin ennaltaehkäistä ja hallita terrorismia rikollisena toimintana ja sitä kautta pyrkiä minimoimaan yritysten mahdollisuutta joutua erilaisten terroritekojen kohteiksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Rauno Vanhanen
johtaja

Riikka Tähtivuori
lainopillinen asiamies