19.9.2011 klo 10:19
Lausunto

Lausunto ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteistä yhdistetystä yhtiöveropohjasta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on pyytänyt lausuntoamme valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle liittyen neuvoston direktiiviehdotukseen yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) sekä tästä laadittuun muistioon.

Direktiiviehdotuksen mukaan konserniyhtiöiden verotettavat tulokset yhdistettäisiin ja yhdistetty veropohja jaettaisiin niille jäsenvaltioille, joissa konsernilla on omaisuutta, työvoimaa ja myyntiä. Myös yksittäinen konserniin kuulumaton verovelvollinen voisi valita järjestelmään liittymisen. Direktiiviehdotuksessa ei ole jäsenvaltioiden yhtiöverokantoja koskevia säännöksiä.

Suomen Yrittäjät (SY) esittää lausuntonaan seuraavaa:

SY:llä ei ole esityksen sisällön osalta huomautettavaa. Pidämme CCCTB-hanketta kannatettavana ja katsomme, että se toteutuessaan helpottaisi pk-yritysten rajat ylittäviä toimintoja vähentäen samalla byrokratiaa. Pidämme myös tärkeänä, että CCCTB-järjestelmään siirtyminen olisi vapaaehtoista.

Katsomme, että hanke toteutuessaan hyödyttäisi erityisesti pk-yrityksiä, vaikka kaikki jäsenvaltiot eivät lähtisikään mukaan uudistukseen. Pk-yritykset eivät tyypillisesti pyri laajentumaan kaikkiin maihin, jolloin jo harvempienkin jäsenmaiden yhtenevät säännökset helpottaisivat rajat ylittäviä toimintoja ja keventäisivät yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Anna Lundén
johtaja