15.10.2015 klo 13:49
Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi yleisavustuksesta elinkeinopolitiikkaa, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvaa ulkomaista matkailua, investointeja ja pääomasijoituksia edistäville yhteisöille

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esityksen tausta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa asetusehdotuksesta koskien yleisavustusta elinkeinopolitiikkaa, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvaa matkailua, investointeja ja pääomasijoituksia edistäville yhteisöille.

Ehdotuksen mukaan Finpro saa oman momentin valtion talousarviossa. Finpron yleisavustus jää momentille 32.20.41. Muiden organisaatioiden avustukset siirretään momentille 32.01.40. Näiltä kahdelta momenteilta myönnetään jatkossa yleisavustusta ministeriön toimintaa tukeville yhteisöille.

Ehdotetussa asetuksessa on huomioitu Finpro ry:n muuttaminen valtionyhtiöksi ja jo aiemmin toteutettu matkailun edistämistoimintojen ja Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämistoiminnon siirtäminen osaksi Finprota.

Kommentit

Suomen Yrittäjät kannattaa tätä asetusehdotusta ja sitä, että Finpro saa oman budjettimomentin valtion talousarviossa. Tämä myös selkeyttää Finpron asemaa suhteessa muihin kansainvälistymistä edistäviin organisaatioihin.

Kuluvana vuonna on valtion talousarviossa varattu yhteisöjen yleisavustuksiin momentilla 32.20.41 yhteensä 38 295 000 euroa.

Eräiden yhteisöjen toiminta on luonteeltaan sellaista, että valtionapu on perusteltua. Esityksessä määritellään riittävän selkeästi, ketkä ovat tuen piirissä sekä tuen käyttökohteet.

Katsomme, että avustuksia myönnettäessä on kiinnitettävä riittävää huomiota kilpailuneutraliteettiin eri toimijoiden välillä. Kilpailuneutraliteetin varmistaminen oli yksi keskeinen peruste siihen, miksi Finpro luopui kokonaan kaupallisesta konsultoinnista. Nähdäksemme muita valtionavustusta saavia yhteisöjä tulee kohdella tässä kysymyksessä samalla tavalla.

Jos yhteisön saama avustus ylittää 30 prosenttia saajan toiminnan kokonaiskustannuksista, valtionapuviranomainen asettaa tuetulle toiminnalle tulostavoitteet ja solmii yhteisön kanssa tarvittaessa erillisen tulossopimuksen. On tärkeää, että yrittäjän ja yritysten etu ja tarpeet ovat näiden sopimusten lähtökohtana.

Lopuksi

Toteamme lopuksi, että on erittäin tärkeää huolehtia Finpron rahoituksen riittävyydestä. Finpron resurssien pienentäminen on johtanut siihen, että organisaation toimintakyky on uhattuna, mikäli leikkauksia jatketaan. Toivomme, että yhdistyksen muuttaminen osakeyhtiöksi ja siirtäminen omalle budjettimomentilleen varmistaa Finpron tulevaa rahoitusta ja vahvistaa sen asemaa. Finpro toimii keskeisenä kansainvälistymistä edistävänä yleishyödyllisenä yhteisönä. Finprolla on laaja globaali vientikeskusverkosto. Tämä on selkeä voimavara mikro- ja pienyrityksille ja siitä on syytä pitää kiinni jatkossakin.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Thomas Palmgren
toimitusjohtaja kansainvälisten asioiden päällikkö