31.12.2011 klo 12:19
Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Suomen matkailupolitiikasta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi Suomen matkailupolitiikasta. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa seuraavaa:

Matkailupoliittiset linjaukset perustuvat ”Suomen matkailustrategia 2020 – 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä” ehdotukseen, joka valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä ja julkaistiin keväällä 2010. Ehdotuksen pohjana on käytetty vuonna 2006 julkaistua edellistä periaatepäätöstä ja valtakunnallista matkailustrategiaa. Nyt julkaistussa päivityksessä on keskitytty julkisen sektorin toimiin matkailun kasvun nopeuttamiseksi Suomessa.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä, että ehdotuksessa valtioneuvoston periaatepäätökseksi esitetyt julkisen sektorin toimenpiteet tähtäävät kestävällä tavalla elinkeinotoiminnan menestyksen edistämiseen. On ymmärrettävää, että elinkeinopoliittisten toimenpiteiden järkeväksi kohdentamiseksi huomiota kiinnitetään Suomen matkailun tunnustettujen vahvuuksien edelleen vahvistamiseen ja matkailukeskittymissä olevien kasvuhakuisten ja verkostoituneiden yritysten menestyksen edistämiseen. Suomen Yrittäjät näkee kuitenkin myös niin, että koska Suomessa on hyvin laajasti mahdollisuuksia matkailuelinkeinon menestyksekkäälle kehittämiselle, tulee matkailupolitiikan toteutuksen olla avointa myös uusille toimijoille ja alueille matkailuelinkeinon kehittämisen osalta. Matkailupolitiikalla tulee edistää kehitystä, jossa yhä useammat yritykset ympäri maata pystyvät riittävästi verkostoitumaan ja näin luomaan edellytyksiä myös uusille kehittyville matkailukeskittymille.

Matkailuelinkeinon kehittymisen kannalta Suomen matkailukohteiden saavutettavuus on avainasemassa. Emme voi hyväksyä ajattelua, että tiestön ylläpidon rahoituksen alhaisesta tasosta voisi siinä määrin muodostua tulevaisuudessa rajoituksia tieverkon kunnolle, että se haittaisi matkailuelinelinkeinon kehittymistä. Liikenneinfrastruktuurin – erityisesti tiestön – kunto on turvattava, jotta suomalaisilla elinkeinoilla ylipäätään voi olla toimintaedellytyksiä. Tiestön, rautateiden ja lentoliikenteen kehittäminen eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan ne kaikki ovat välttämättömiä investointeja maamme elinkeinojen kehittymisen turvaamiseksi.

Erityisen vahva huomio Suomen matkailupolitiikassa tulee olla matkailusesonkien pidentämistä ja matkailuelinkeinojen ympärivuotisuutta tukevissa toimissa. Matkailun ympärivuotisuuden edistäminen keventää sesonkipainotteisuuden yrityksille ja sitä kautta koko matkailuelinkeinolle tuomia ulkoisia riskejä. Se on myös paras tapa turvata työvoiman saatavuus ja matkailupalveluiden tuotekehitys pitkällä aikajänteellä, jotta matkailuelinkeinolla on tulevaisuudessakin parhaat edellytykset kehittyä myös huippusesonkien osalta. On myös ymmärrettävää, että tietyt matkailuelinkeinoon liittyvät toiminnot ovat kausiluonteisia ja siksi yleisiä edellytyksiä työvoiman liikkuvuudelle tulee parantaa myös matkailupoliittisesta näkökulmasta.

Ehdotukseen on kirjattu tavoite kestävän kehityksen huomioimisesta matkailun liiketoiminnan prosesseissa ja palvelutarjonnassa. Tältä osin olisi hyvä ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteet laajemmin, kuin pelkästään ehdotukseen kirjattujen ympäristövaikutusten osalta ja ottaa tältä osin tavoitteiden asettamisen pohjaksi UNWTO:n matkailun kestävän kehityksen määritelmät, jotka huomioivat tasapainoisesti myös mm. kulttuuriin, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, elämänlaatuun ja talouden elinkelpoisuuteen liittyvät näkökulmat.

Suomen Yrittäjät uskoo, että Suomen kannattaa tulevaisuudessakin vaalia mainettaan erityisen turvallisena matkailukohteena. Matkailun turvallisuuden edistämisen tulee olla tärkeä osa matkailunkehittämistoimenpiteitä. Suomen tulee myös kaikissa tilanteissa huolehtia siitä, että keskeisillä matkailualueilla turvallisuusinfrastruktuuri mm. poliisin, pelastuslaitoksen, sairaankuljetuksen ja terveydenhuollon resurssien osalta on riittävällä tasolla turvaamaan parhaat edellytykset turvalliselle matkailutoiminnalle. Tämä tulisi mielestämme sisällyttää mukaan toimenpiteisiin matkailupolitiikan tavoitteiden toteuttamisesta samaan tapaan, kuin matkailualueiden muu infrastruktuurin parantaminen.

Ehdotusteksti valtioneuvoston periaatepäätökseksi on ymmärrettävästikin kirjoitettu varsin yleisellä tasolla. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin syytä nostaa pohdittavaksi, olisiko tietyillä lainsäädännön ja muun sääntelyn kehittämistoimenpiteillä huomattavia konkreettisia vaikutuksia matkailuelinkeinon kehittymiselle Suomessa. Tällaisia konkreettisia selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi ainakin rajanylitykseen liittyvät muodollisuudet (erityisesti venäläisten matkailijoiden osalta), erilaiset palveluiden aukioloa koskevat sääntelyt, riittävän kielitaitoisen työvoiman saantiin vaikuttavat tekijät, työvoiman liikkuvuuden parantaminen, lähiruoan jalostamisen mahdollisuudet matkailukohteissa, alkoholia sisältävien tuotteiden valmistuksen, anniskelun ja ulosmyynnin rajoitusten uudelleen pohtiminen.

Matkailututkimuksen avulla tulee löytää selkeitä konkreettisia kehittämisajatuksia siitä, miten yhteiskunnallisilla päätöksillä voidaan matkailuelinkeinon kehittymistä ohjata suuntaan, jossa matkailijoiden maahamme suuntautuvaan matkaan käyttämästä rahasta voisi tulevaisuudessa jäädä suurempi osa suomalaisten yritysten kautta matkailutulona nimenomaan Suomeen.

Mikäli mahdollista, Suomen Yrittäjät osallistuu mielellään työryhmätyöhön matkailustrategian ja sen pohjalta laaditun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteutumisen seurannan osalta.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Heikki Autto
elinkeinopoliittinen asiamies