1.3.2010 klo 12:41
Lausunto

Lausunto energiamerkintäasetuksista kylmäsäilytyslaitteille ja televisioille

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa energiamerkintäasetuksista kylmäsäilytyslaitteille ja televisioille. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Suomen Yrittäjillä ei ole erityisiä huomautuksia asetuksissa esitettyihin sisältövaatimuksiin. Haluamme kuitenkin esittää yksittäisen huomion kylmäsäilytyslaitteita koskevan asetuksen liitteessä viisi kohdassa kaksi esitettyihin vaatimuksiin tuotteen teknisiä tietoja koskevien laskelmien esittämisestä. Kohdassa kaksi todetaan, että mikäli teknisissä tiedoissa ilmoitetut tiedot on laskettu tuotesuunnittelun tai toisen vastaavan laitteen tietojen perusteella, teknisiin tietoihin on sisällytettävä tarkemmat tiedot laskelmista tai tietojen johtamisesta sekä toteutetuista testeistä laskelmien täsmällisyyden varmistamiseksi. Tähän kohtaan toivotaan tarkennusta tai ainakin myöhemmin mahdollisimman selkeää ohjeistusta vaatimusten täyttämiseksi.

Pk-yritykset tarvitsevat energiamerkintäasetusten noudattamisen ja energiamerkinnän käytön tueksi selkeät ohjeet. Pidämme tärkeänä, että energiamerkintäasetuksen vaatimuksista olisi saatavissa kotimaisilla kielillä selkeä ohjeistus, joka palvelisi sekä tuottajien että jälleenmyyjien tarpeita, esimerkiksi keskitetyiltä viranomaisen ylläpitä-miltä Internet-sivuilta.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Johanna Hietamäki
ympäristöekonomisti