27.2.2013 klo 08:49
Lausunto

Lausunto esityksestä henkilötietojen luovuttamisen rajoittamisesta kaupparekisteristä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä PRH:n kanssa esityksen kaupparekisterilain muuttamisesta. Esitys pohjautuu vuoden 2009 työryhmän raporttiin, jossa käsiteltiin henkilötietoja koskevan sääntelyn uudistamistarpeita erityisesti osoitetietojen sekä henkilötunnuksen käsittelyyn ja tietojen julkistamiseen liittyvää sääntelyä. Suomen Yrittäjät kannatti työryhmän esityksiä.

Lausunnolla olevan hallituksen esityksen mukaan henkilötietojen luovuttamista rajoitettaisiin henkilötunnuksen tunnusosan osalta ja osoitetietojen sijasta kaupparekisteriin ilmoitettaisiin ainoastaan kotikunta. Kotiosoitetiedot olisivat jatkossakin saatavilla väestötietojärjestelmästä. Lisäksi ulkomailla asuvien luonnollisten henkilöiden kotiosoitteen luovuttamista rajoitettaisiin. Esityksen tavoitteena on estää väärinkäytökset, jotka johtuvat siitä, että luonnollisten henkilöiden henkilötunnus ja osoite joutuvat vääriin käsiin.

Esityksen tavoitteet ovat kannatettavia. Pidämme samalla myös tärkeänä, että julkisesta rekisteristä saadaan laajasti tietoja elinkeinoelämän tarpeisiin esimerkiksi silloin, kun arvioidaan sopimuskumppanin luotettavuutta tai selvitetään yrityksen vastuuhenkilöitä. Tämän vuoksi on myönteistä, että jokaisella olisi pääsääntöisesti jatkossakin oikeus saada tietoja, otteita ja todistuksia kaupparekisteriin merkitystä asioista.

Henkilötunnuksen osalta esitetään, että kaupparekisteriotteen syntymäaika olisi julkista tietoa ja tunnusosan saanti käyttötarkoitussidonnaista. Tunnusosa luovutettaisiin jatkossa vain sitä perustellusti tarvitseville. Henkilötunnuksen tunnusosaa ei näin saisi jatkossa käyttää esimerkiksi massaluovutusten yhteydessä, mitä voidaan pitää perusteltuna. Niillä, joilla on selkeä tarve oikeuksiensa, etujensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi käsitellä henkilötietoja, olisi oikeus käsitellä henkilötunnusta kokonaisuudessaan.

Esityksen 1 a §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin on kirjattu esimerkkiluettelo niistä tahoista, joilla voi olla tarve käsitellä henkilötunnusten tunnusosia. Luetteloon on kirjattu, että tarve voi olla esimerkiksi julkisyhteisöllä tai muilla yhteisöillä. Yhteisöjen lisäksi muita yritystoiminnan muotoja, kuten esimerkiksi yksityistä elinkeinonharjoittajaa, ei luettelossa tällä hetkellä ole. Toteamme, ettei yritystoiminnan muodolla ole tässä asiassa merkitystä, ja ettei muunlaiselle tulkinnalle ole perusteita. Jatkovalmistelussa esimerkkiluetteloa tulee täydentää tältä osin.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies