5.3.2014 klo 09:56
Lausunto

Lausunto EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuutta koskevista sopimusneuvotteluista (E 43/2013 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Esillä oleva sopimushanke EU:n ja Yhdysvaltojen välillä on merkittävä. EU:n puolelta tavoitteena on parantaa eurooppalaisten yritysten pääsyä amerikkalaisille markkinoille, mikä on luonnollisesti tärkeää myös Suomelle. Toisaalta tavara- ja palvelukaupan vapauttaminen helpottaa yhtä lailla myös yhdysvaltalaisten yritysten pääsyä täkäläisille markkinoille. Suomen kannalta uusien investointien saaminen tänne on mitä toivottavinta ja yhtä lailla hyödyllistä on se, että suomalaisten yritysten mahdollisuudet päästä Yhdysvaltojen markkinoille parantuisivat.

Mahdollisen sopimuksen vaikutuksia koskevat arviot ulkoasiainministeriön perusmuistiossa ovat sangen myönteiset. ETLA:n tekemän yrityskyselyn perusteella suomalaiset yritykset arvioivat tuotantonsa arvon ja kannattavuutensa kohenevan samoin kuin henkilöstönsä määrän nousevan kumppanuussopimuksen seurauksena. Näihin vaikuttaa mm. parantuva osallistumismahdollisuus yhdysvaltalaisiin julkisiin hankintoihin. Pienempien yritysten arvioitiin vielä hyötyvän suurempia yrityksiä enemmän kaupan esteiden vähentämisestä. Myös EU:n komission vaikutusarvio sopimuksesta on hyvin myönteinen, mm. sopimuksen vaikutuksesta työllisyyteen ja palkkakehitykseen.

Työelämäkysymysten osalta merkittävää on se, että lähtökohtana neuvotteluissa on ollut työlainsäädännön samoin kuin terveyttä ja työturvallisuutta koskevan sääntelyn säilyttäminen kansallisessa määräysvallassa. Työvoiman liikkuvuusmahdollisuuksien parantuminen on niin ikään myönteistä Suomelle.

Sopimuksella olisi poistaessaan taloudellisen toiminnan rajoituksia alueiden välillä epäilemättä se vaikutus, että suomalaiset yritykset kohtaisivat taas joltain osin entistä tiukempaa kilpailua. Toisaalta vastapainona on myös suomalaisten yritysten omien mahdollisuuksien laajentuminen. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin olettaa, että kaupan esteiden poistaminen ja taloudellisen toiminnan vapauttaminen hyödyttää kaikkia osapuolia. Suomi on ollut hyötyjänä talouden globalisaatiossa ja niin epäilemättä tapahtuu myös tämän mahdollisen sopimuksen seurauksena.

Rauno Vanhanen
johtaja