23.3.2011 klo 08:45
Lausunto

Lausunto Euroopan komission kertomuksesta tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY soveltamisesta (KOM(2010) 779 lopullinen)

Euroopan komissiolle

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat innovaatioiden suojaamisessa, niiden kaupallistamisessa ja investointien turvaamisessa keskeisessä osassa. Direktiivin tavoitteet ovat kannatettavia. Immateriaalioikeuksien noudattamisen varmistaminen edellyttää tehokkaita, mutta samalla oikeasuhtaisia toimenpiteitä ja menettelytapoja. Samalla on tunnustettava se, ettei sääntelyllä voida ratkaista kaikkia piratismiin ja muihin immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyviä ongelmia. Ensisijaisesti ja sääntelyn rinnalle tarvitaan pehmeitä ja ennaltaehkäiseviä toimia kuten kuluttajien ja yrittäjien valistusta ja opastusta.

Komission kertomuksessa todetaan, että direktiivin soveltamisesta on saatu vasta vähän kokemusta ja ettei kattavaa analyysia direktiivin vaikutuksista innovointiin ja tietoyhteiskunnan kehitykseen ole vielä voitu tehdä. Komissio on päätynyt kuitenkin siihen, että direktiiviä voi olla syytä täsmentää yhdenmukaisen tulkinnan ja käytännön soveltamisen varmistamiseksi. Komission tavoite on sinänsä hyvä. On tärkeää, että direktiiviä tulkitaan koko EU-alueella yhtenäisesti ja sen määräykset on implementoitu kansallisiin lakeihin oikein. Koska kattavaa direktiiviä koskevaa analyysia ei ole voitu tehdä, on mahdollisia muutostarpeita arvioitava erityisen huolella ja myös kriittisesti.

Mikäli tarkoitus on jatkoprosessissa esittää lisäsääntelyä tai sääntelyn tiukentamista, tulee nämä toimet kohdistaa tarkasti ja nimenomaisesti sellaisiin toimijoihin, jotka tietoisesti loukkaavat immateriaalioikeuksia. Direktiivin terminologiaa seuraten välittäjien vastuun lisäämiseen tulee suhtautua erityisen varauksellisesti. Komission kertomus sisältää tästä näkökulmasta joitakin huolestuttavia ajattelutapoja. Kertomuksessa on muun muassa viitattu siihen, että muun muassa kuljetusyritykset voisivat merkittävällä tavalla vaikuttaa aineettomia oikeuksia loukkaavien tavaroiden jakelun valvontaan. Olisi kohtuutonta, että yksittäisille kuljetusyrityksille asetettaisiin kuljettamiinsa tavaroihin kohdistuva, esimerkiksi tavaramerkkien loukkausta koskeva valvontavastuu. Valvontavastuu tulee olla viranomaisilla.

Vaikka piratismi on merkittävä ongelma, eivät toimenpiteet sen torjumiseksi saa aiheuttaa oikeudellisia seuraamuksia tai kustannuksia sellaisille elinkeinonharjoittajille, jotka eivät ole omassa toiminnassaan rikkoneet immateriaalioikeuksia tai tietoisesti myötävaikuttaneet näiden oikeuksien rikkomiseen. Sääntelyn yhdenmukaistaminen ei saa samalla tarkoittaa sääntelyn väärälaista laajentamista oikein toimivan elinkeinonharjoittajan oikeusturvaa vaarantavalla tavalla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö