6.10.2009 klo 12:49
Lausunto

Lausunto hallituksen eistyksestä laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta (HE 131/2009 vp)

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Esityksessä ehdotetaan pidennettäväksi isän oikeutta isyysrahaan yhdenjaksoiselta kaudelta välittömästi hänen pitämänsä vanhempainrahakauden päätyttyä niin, että isä saisi isyysrahaa nykyisen 12 arkipäivän asemasta 24 arkipäivältä. Ehdotetun muutoksen myötä isäkuukauden pituudeksi tulisi 36 arkipäivää eli noin kuusi viikkoa. Ehdotettu muutos ja sen toteuttaminen vuoden 2010 budjetissa perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Myös Suomen Yrittäjiltä on pyydetty lausunto valmistelun yhteydessä.

Lähtökohtaisesti Suomen Yrittäjät suhtautuu perhevapaiden pidentämiseen kriittisesti. Suomen nykyinen perhevapaajärjestelmä on toimiva ja myös kansainvälisesti arvioiden laaja. Työikäisen väestön vähentymisen ja siitä johtuvan elatussuhteen heikkenemisen vuoksi työikäisen väestön työstä poissaoloja tulee ennemminkin vähentää kuin lisätä. Ottaen kuitenkin huomioon, että ehdotettu muutos perustuu hallitusohjelman kirjaukseen sekä asiassa Euroopan Unionin tasolla vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet, Suomen Yrittäjät ei vastusta ehdotettua isyysrahakauden pidentämistä.

Suomen Yrittäjät haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota perhevapaista aiheutuviin kustannuksiin ja niiden rahoitukseen. Vanhempainpäivärahat – mukaan lukien isyysraha – rahoitetaan työtulovakuutuksesta niin, että työnantajat maksavat sairausvakuutusmaksujen kautta 73 % perhevapaiden kustannuksista. Työnantajat vastaavat siten nykyisin merkittävästä määrästä niistä kustannuksista, jotka johtuvat siitä että työntekijöillä on ja että heille syntyy lapsia. Myös isyysrahakauden pidentämisestä aiheutuvat kustannukset tulevat valtaosin työtulovakuutuksesta korvattavaksi. Hallituksen esityksen arvion mukaan isyysrahan pidentämisestä aiheutuu noin 24 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustannukset.

Suomen Yrittäjät korostaa, että perhevapaista johtuvat kustannukset olisi jaettava nykyistä tasaisemmin kaikkien kansalaisten kesken suuntaamalla rahoitukseen verovaroja. Nykyinen rahoitusjärjestelmä nostaa työllistämiskynnystä ja heikentää näin myös työllisyyttä, mikä korostuu entisestään tämänhetkisessä taloustilanteessa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö, varatuomari