21.11.2012 klo 13:32
Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestö toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Suomen Yrittäjät kiittää eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa mahdollisuudesta antaa lausunto laista.

Katsomme, että lain tarkoituksena on turvata laadukkaat palvelukokonaisuudet sekä painottaa ennaltaehkäisevää työtä hyvinvointiin, terveyteen ja toimintakykyyn liittyen. Mielestämme lakiluonnoksessa on monia elementtejä, joiden avulla nämä tavoitteet saavutetaan. Laissa korostetaan kunnan yhteistyön kehittämistä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Tämä on erittäin toivottava asia, sillä ikääntyvän väestön hoivatarpeen kasvaessa hyvän yhteistyön tärkeys palvelujen tuottamisessa tulee näkemyksemme mukaan korostumaan entisestään.

Haluamme kiinnittää huomiota lakiesitykseen pykälään 5. Se velvoittaa kunnan laatimaan selkeän suunnitelman palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi sekä kehittämiseksi. Mielestämme on erittäin keskeistä, että tämä suunnitelma olisi selkeässä linjassa kunnan muiden palvelustrategisten linjausten kanssa. Näkemyksemme mukaan kuntien tulisi laatia valtuustokausittain palvelustrategia, jonka luontevana osana voidaan pitää lakiesityksessä olevaan suunnitelmaa. Selvä ja kokonaisvaltainen suunnitelmallisuus auttaa kuntia selkiyttämään palvelujen järjestämisvastuun ja tuottamisen erottamista.

Palvelustrategiatarpeeseen on otettu kantaa myös mm. 20.11 julkaistussa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa sosiaalipalvelujen toimialaraportissa sekä 31.5 Ympäristöministeriölle jätetyssä selvityksessä erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta.

Palvelustrategisten valintojen avulla kunnat voivat kehittää palvelumarkkinoita sekä määrittää selkeämmin suhteensa oman ja ulkopuolisen palvelutuotannon välillä. Tämä on mielestämme tärkeää, sillä Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman mukaan kuntien palvelujen ostojen arvioidaan kasvavan nimellisesti 6,5 % vauhtia vuosina 2012—2016 pitkälti ikärakenteen muutoksesta johtuvan palvelutarpeen vuoksi.

Pykälässä 6 esitetään kunnalle velvoitetta arvioida säännöllisesti iäkkäiden henkilöiden tarvitseminen palvelujen riittävyyttä ja laatua. Tämä on mielestämme tervetullut asia. Näkemyksemme mukaan palveluja tuottavien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tulee olla samalla viivalla palvelujen laatua arvioitaessa.

Näkemyksemme mukaan sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti henkilöstön määrää sekä palveluiden laatua tulee katsoa ja arvioida ikääntyvän henkilön näkökulmasta hänen tarpeidensa mukaan. Tämän vuoksi olemme sitä mieltä, että henkilöstön määrästä säädettäessä suositukset ovat riittävä taso määrittämään asiaa.

Tuomas Telkkä
elinkeinopoliittinen asiamies
Suomen Yrittäjät