12.8.2009 klo 14:25
Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi laajakaistarakentamisen tuesta sekä laiksi maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 12.8.2009 mennessä lausuntoa hallituksen esitykseen haja-asutusalueiden laajakaistarakentamisen tukemiseen liittyen.

Suomen Yrittäjät pitää laajakaistapalveluiden turvaamista kattavasti koko maassa välttämättömänä. Laajakaistayhteyksien puuttuminen vaikuttaa konkreettisesti yritysten toimintaedellytyksiin ja muodostaa joillain aloilla yksiselitteisen esteen yritystoiminnalle. Jo nyt pienemmissä taajamissa ja syrjäseuduilla tietoliikennepalveluiden saatavuus on aiheuttanut yrityksille ongelmia. Esimerkiksi maatalousyrittäjille riittävän nopeat laajakaistayhteydet ovat nykyteknologialla varustetussa tuotannossa ja sen seurannassa välttämättömyys.

Maaseutujen monimuotoistunut yritysrakenne on lisännyt tarvetta tietoliikennepalveluille myös laajemmin. Esimerkiksi vähemmän paikkasidonnaisia palveluyrityksiä, kuten tili-, suunnittelu- ja mainostoimistoja, on siirtynyt taajamien keskustoista maaseutumaisempaan toimintaympäristöön. Näiden yritysten toiminta on jo yritystoiminnan luonteen vuoksi riippuvaista nopeista tietoliikenneyhteyksistä.

Laajakaistapalvelujen laatu ja kohtuullinen hinta ovat erityisen tärkeitä tilanteessa, jossa infrastruktuurin rakentamista on rahoitettu julkisista varoista. Voidaankin edellyttää, että laajakaistahankkeiden yhteydessä pidetään huoli palveluntarjonnan laadun ja hinnan pysymisestä järkevällä tasolla kaupallisten toimijoiden mukanaolosta huolimatta. Laatu- ja hintatekijät eivät saisi myöskään asettaa eri alueita merkittävissä määrin eriarvoiseen asemaan palveluiden käyttäjän näkökulmasta.

Lakiluonnoksessa määritelty alueiden tukikelpoisuuden kriteeri vaikuttaa oikeansuuntaiselta, mutta muutoin perusteellisesti tehdyistä vaikutusarvioinneista ei käy ilmi tukikelpoisuuden sekä kaupallisten toimijoiden laajakaistapalveluiden ulkopuolelle jäävän asiakasryhmän koostumus ja suuruus. Myöskään mahdollisista tukikelpoisuusalueiden reuna-alueille jäävistä asiakasryhmistä ja niiden tavoittamisen mahdollisesta lisäkustannuksesta ei ole esitetty arviota.

Suomen Yrittäjät pitää nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista koko maahan välttämättömänä ja tukee näin ollen ministeriön lakiesitystä haja-asutusalueiden tukemisesta tietoliikennehankkeiden rakentamisen yhteydessä. Hankkeiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset on arvioitu lakiesityksen yhteydessä perusteellisesti ja tehtyjä arvioita voi pitää oikeansuuntaisina. Laajakaistahankkeiden vaikutukset yritystoimintaan ja sen edellytyksiin ovat käytännössä pelkästään positiivisia, kunhan edellä mainittuihin palveluiden saatavuuteen, laatuun ja hintaan liittyviin seikkoihin kiinnitetään huomiota jo hankkeita valmisteltaessa.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Jussi Järventaus
Toimitusjohtaja

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö